Politikas mērķis: nodrošināta efektīva, mērķtiecīga un likumīga Kohēzijas politikas ES fondu, EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu, Šveices programmas līdzekļu ieguldīšana Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm un strukturālajiem izaicinājumiem / Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2019)

ES fondu finanšu rādītāju ikgadējā plāna izpilde (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

92

85

Valdības deklarācijas uzdevumi

24, 25, 26

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

183 161 071

202 466 512

324 143 851

214 173 267

128 576 137

430

521,4

570

570

570

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

1 356 715

1 361 886

1 357 705

1 357 562

1 358 434

36

55

55

55

55

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana

39 719 182

62 758 734

100 139 895

47 379 079

39 179 081

270

347

296

296

296

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007-2013)

59 399

-

-

-

-

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

129 606 849

117 789 570

199 079 985

145 573 794

72 112 419

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

1 309 540

1 224 859

2 011 080

1 945 420

1 804 717

52

42

80

80

80

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2014-2020)

5 088 981

13 816 787

15 840 698

12 551 926

8 499 227

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

557 355

3 283 021

3 271 162

3 086 994

3 316 279

9

14

81

81

81

70.06.00 Citi Eiropas Savienības politiku instrumentu finansētie projekti un pasākumi

63 160

66 479

-

-

-

70.08.00 Tehniskā palīdzība Iekšējās drošības fondam un Patvēruma migrācijas un integrācijas fondam (2016-2022)

44 351

47 323

47 323

47 323

47 323

1

1

1

1

1

70.22.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana

27 699

28 905

28 905

28 905

28 905

1

1

1

1

1

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

174 118

26 366

243 091

221 590

249 219

6

6

6

6

6

71.06.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

-

-

29 575

-

-

72.00.00 Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansēto projektu un pasākumu īstenošana

3 165 446

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

1 988 276

2 062 582

2 094 432

1 980 674

1 980 533

55

55,4

50

50

50

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Eiropas Komisijai pieprasītie Eiropas Savienības fondu izdevumi, lai nepieļautu automātiskās saistību atcelšanas principa (“n+3”) iestāšanos (milj. euro)

-

-

1 089

1 555

2 038

Noslēgti līgumi par 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu (mljrd. euro)

3

3,5

4

4,4

4,5

Valsts kases sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars (Eiropas Savienības fondu finansējums) (%)

99

95

95

95

95

Kvalitātes rādītāji

Eiropas Savienības fondu Revīzijas iestādes audita novērtējums par Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmu (novērtējums skalā no 1-4)1

2

2

2

2

2

Uzņēmēju apmierinātības līmenis ar proaktīvu atbalstu projektu ieviešanā un uzraudzības/kontroles funkcijas veikšanas kultūru (%)

99

80

85

80

80

Vadošajā iestādē apstrīdēto un atcelto Centrlālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu līmenis ir zemāks par 20% (%)

17,9

20

20

20

20

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras klientu vidējais apmierinātības līmenis (%)

-

-

85

80

80

1 Novērtējums “1” –- darbojas labi, trūkumi nav konstatēti vai ir konstatēti maznozīmīgi trūkumi, “2” – darbojas, bet ir nepieciešami atsevišķi pilnveidojumi, “3” – darbojas daļēji, ir nepieciešami būtiski pilnveidojumi un “4” – nedarbojas, konstatēti būtiski trūkumi