Politikas mērķis:

  1. nodrošināt ES fondu ieviešanu, lai sekmētu izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību / Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”
  2. nodrošināt ES politikas instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un programmu īstenošanu, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu izglītības iestāžu, zinātnisko institūciju, nevalstisko organizāciju un indivīdu starptautisko sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā, jaunu zināšanu un izglītības inovāciju starptautisko pārnesi un ieviešanu Latvijā / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Nodrošināta ERAF un ESF snieguma ietvarā iekļauto rādītāju izpilde IZM un IZM padotības iestāžu projektos vismaz 85% no izvirzītajām starpposma mērķa vērtībām līdz 2020.gada beigām (finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi gada ietvaros, EUR)

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

 

62 896 207 (2018)

 

43 892 341

(2020)

Ārvalstu studentu (mobilitātes ietvaros) īpatsvars no kopējā studentu skaita (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

2,2

(2018)

2

(2020)

Ārvalstu studentiem piešķirtās stipendijas (skaits gadā)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

189

(2018)

150

(2020)

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskās datu bāzēs (skaits)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

2 080

(2018)

1 500

(2020)

Valdības rīcības plāns

24., 25., 26.. , 35., 173.

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

92075 468

115276 199

111 706 770

33 027 731

808 952

403

361

353,6

225,6

1

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

25 418 314

38 407 993

41 441 050

15 856 799

-

56

65

54

41

-

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)1

35 978 121

37 890 494

34 463 282

15 628 123

15 987

263

239

239

171

1

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

25 480

7 229

-

-

-

-

-

-

-

-

65.09.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)

6996

911

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana

3 791849

2 138 100

1 124 808

246 869

-

15

5

5

2

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas Teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)

1 264 391

2 179 760

44 843

-

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana

606 061

1 049 983

911 593

591 593

591 593

-

2

2

-

-

70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra

1 571 130

2 760 564

2 636 079

208 699

-

46

40

40

5

-

70.09.00 Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam

7 180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos

1043 825

829 127

810 456

6 467

-

9

7

7

-

-

70.12.00 Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

209 349

52 067

623 118

50 689

-

10

-

2,6

2,6

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

21874 684

29529771

29 213 049

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana

78 511

237 120

237 120

237 120

-

4

3

4

4

-

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā

199 577

193 080

201 372

201 372

201 372

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

IZM un IZM padotības iestāžu īstenotie ES fondu (ESF, ERAF, ETS) projekti/pasākumi (skaits)

109

26

68

23

-

Personas, kuras ieguvušas otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (skaits)

1 279

559

445

-

-

NVA nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (skaits)

613

545

755

-

-

Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits)

56

16

110

130

-

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

189

120

150

150

150

ES programmā Erasmus+ iesniegti atklāta konkursa projekti izglītības un zinātnes jomās (skaits)

271

300

350

-

-

Īstenoti atbalsta pasākumi politikas reformām izglītības un zinātnes jomās Erasmus+ programmas un citu ārvalstu finansēto programmu ietvaros (skaits)

18

19

19

8

-