Politikas mērķis: tiesu sistēmas attīstība efektīva un uzticama tiesas procesa īstenošanai Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās (mēn.):

 1. administratīvajās lietās;
 2. administratīvo pārkāpumu lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

 1. 8,2
 2. 1,7
 3. 9,0
 4. 5,7
 1. 6,1
 2. 1,0
 3. 7,5
 4. 4,9

Uzkrājumā esošo lietu skaits:

 1. administratīvajās lietās;
 2. administratīvo pārkāpumu lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

 1. 1820
 2. 1449
 3. 24712
 4. 4641
 1. 1200
 2. 1000
 3. 22000
 4. 4500

Prasības kārtībā izskatāmo civillietu izskatīšanas ilgums līdz 12 mēnešu laikā visās 1.instances tiesās (% no visām lietām) [142]

Nacionālais attīstības plāns 2014-2020

 

82,7

92,0

Valdības rīcības plāns

95.1, 174.3., 176.1.,177.1., 181.1., 184.1., 195.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

120514622

131226733

139124596

138837551

137618790

2230

2380

2351

2351

2348

03.01.00 Tiesu administrēšana

4269406

4101650

4105201

4105201

4105201

88

90

90

90

90

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

56776434

61371890

65717191

66886907

66886907

2005

2153

2124

2124

2124

03.03.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana

3723574

4259858

4259858

4480358

4480358

34

34

34

34

34

03.04.00 Tiesu ekspertīžu veikšana

1130232

1083331

1 427074

1 427074

1 427074

54

54

54

54

54

03.05.00 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām

145454

145553

145553

145553

145553

-

-

-

-

-

03.06.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām

84820

84820

84820

84820

84820

-

-

-

-

-

03.07.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana

1017970

1129819

1224488

1224488

1224488

39

39

39

39

39

03.08.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds

49621928

56349903

58569731

58569731

58569731

-

- - - -

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

299175

295 833

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

44184

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

134081

97519

1901436

693206

-

3

3

3

3

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

2395512

1897840

1398151

938556

626927

7

7

7

7

7

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

761610

111976

286252

174909

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

90018

281553

4841

106748

67731

-

-

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014‑2020)

20224

15188

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%):

 1. administratīvo pārkāpumu lietās;
 2. administratīvajās lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās
 1. 96,6
 2. 105,2
 3. 97,3
 4. 100,7
 1. 100
 2. 105,0
 3. 103,0
 4. 99,0
 1. 98,0
 2. 104,0
 3. 104,0
 4. 108,0
 1. 100,0
 2. 105,0
 3. 105,0
 4. 109,0
 1. 97,0
 2. 105,0
 3. 101,0
 4. 110,0

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%):

 1. administratīvo pārkāpumu lietās;
 2. administratīvajās lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās
 1. 96,2
 2. 105,3
 3. 102,6
 4. 107,4
 1. 103,0
 2. 115,0
 3. 100,0
 4. 105,0
 1. 94,0
 2. 117,0
 3. 104,0
 4. 114,0
 1. 92,0
 2. 121,0
 3. 104,0
 4. 121,0
 1. 90,0
 2. 125,0
 3. 104,0
 4. 120,0