Politikas mērķis: savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums, Valsts aizsardzības finansēšanas likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017.gads)

Plānotā vērtība (2018.gads)

Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)

Valsts aizsardzības koncepcija

1,8

2

Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)

Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016.-2028.gads .

13

 

13

 

Valdības rīcības plāns

Pasākumi Nr.76.1.-77.5 un 79.1.-82.1.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

349 940 115

436 581 472

564 280 219

584 768 723

619 606 799

6 363

7 173

7 832

8 290

8 576

06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”

11 168 029

10 719 429

13 119 429

13 119 429

13 119 429

-

-

-

-

-

12.00.00 “Kara muzejs”

1  632 818

1 408 520

1 520 401

1 499 806

1 360 806

68

68

68

69

69

22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”

106 497 801

126 155 056

140 728 748

148 697 696

164 394 428

5 650

6 492

7 152

7 567

7 822

22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”

147 362 354

215 557 108

310 813 581

321 738 587

344 026 064

-

-

-

-

-

30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”

14 745 149

13 043 095

12 867 314

12 802 825

12 951 825

41

-

-

-

-

31.00.00 “Militārpersonu pensiju fonds”

11 103 372

11 719 612

12 566 612

12 566 612

12 566 612

-

-

-

-

-

33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”

34 510 700

51 289 559

59 327 580

69 232 724

66 230 389

324

379

394

436

467

35.00.00 “Militārie un aizsardzības pārstāvji ārvalstīs”

6 112 587

-

-

-

-

71

-

-

-

-

38.00.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana”

5 990

-

134 511

-

-

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)

-

-

-

153 798

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

 

1 096

4 996

4 996

4 996

4 996

-

-

-

-

-

     70.07.00 LIFE programmas projekti vides aizsardzības pasākumiem

298 925

128 681

-

-

-

4

5

-

-

-

     73.02.00 Atmaksa  valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu

21 925

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 NATO investīciju projekti

11 020 185

1 195 874

2 418 317

-

-

-

-

 -

-

-

73.08.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana aizsardzības nozarē

11 566

-

5 826 480

-

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

5 447 618

5 359 542

4 952 250

4 952 250

4 952 250

205

229

218

218

218

Citi ieguldījumi

Iedzīvotāju iesaiste valsts aizsardzībā – iesaiste Zemessardzē (zemessargu skaits)

7 951

8 000

8 000

8 000

8 000

Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)

1 023

1 053

1 106

1 106

1 106

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Zemessargu iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu  skaits)

1 090

1 000

1 000

1 000

1 000

NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)

60

73

92

80

80

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,26

0,27

0,32

0,34

0,35

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

32

20

20

20

20

Kiber incidentu apstrāde (incidentu skaits, kurus cert.lv uzrauga)

-

960 000

1 350 000

1 500 000

1 650 000

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticamība NBS (%)

67

64

65

65

65

 Uz mācībām iesaucamie rezerves karavīri (skaits)

168

399

350

350

350