Politikas mērķis: tiesu sistēmas attīstība efektīva un uzticama tiesas procesa īstenošanai Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2020)

Lietu izskatīšanas ilgums rajona (pilsētu) tiesās (mēn.):

 1. administratīvajās lietās;
 2. administratīvo pārkāpumu lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

 1. 7,3
 2. 1,4
 3. 8,8
 4. 5,3
 1. 6,1
 2. 1,0
 3. 7,5
 4. 4,9

Uzkrājumā esošo lietu skaits:

 1. administratīvajās lietās;
 2. administratīvo pārkāpumu lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās

Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

 1. 1471
 2. 1212
 3. 23 216
 4. 4880
 1. 1200
 2. 1000
 3. 22 000
 4. 4500

Prasības kārtībā izskatāmo civillietu izskatīšanas ilgums līdz 12 mēnešu laikā visās 1.instances tiesās (% no visām lietām) [142]

Nacionālais attīstības plāns 2014-2020

 

82,0

92,0

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

106 884 501

118 863 628

131 226 733

137 068 221

138 069 844

2 424

2 403

2 380

2 380

2 380

03.01.00 Tiesu administrēšana

4 354 365

4 496 571

4 101 650

4 105 201

4 105 201

90

90

90

90

90

03.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

52 465 187

57 016 840

61 371 890

62 664 067

63 777 116

2 213

2 180

2 153

2 153

2 153

03.03.00 Juridiskās palīdzības nodrošināšana

3 682 086

4 253 858

4 259 858

4 259 858

4 259 858

34

34

34

34

34

03.04.00 Tiesu ekspertīžu veikšana

1 243 862

1 066 534

1 083 331

1 060 343

1 060 343

54

54

54

54

54

03.05.00 Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām

145 211

145 553

145 553

145 553

145 553

-

-

-

-

-

03.06.00 Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām

84 820

84 820

84 820

84 820

84 820

-

-

-

-

-

03.07.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrēšana

789 344

1 018 790

1 129 819

1 018 790

1 018 790

28

39

39

39

39

03.08.00 Uzturlīdzekļu garantiju fonds

41 213 047

47 811 854

56 349 903

61 023 725

61 023 725

-

-

-

-

-

48.00.00 Tiesiskās un starpvalstu sadarbības pasākumu īstenošana

267 631

448 862

295 833

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

29 863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

97 519

1 299 023

1 655 882

-

-

3

3

3

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

2 302 857

2 423 026

1 897 840

1 398 151

938 556

5

6

7

7

7

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014‑2020)

299 201

-

111 976

3 849

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

96 920

281 553

4 841

-

-

-

-

-

-

73.07.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti (2014‑2020)

7 027

-

15 188

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) pirmās instances tiesās (%):

 1. administratīvo pārkāpumu lietās;
 2. administratīvajās lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās
 1. 102,0
 2.  99,0
 3. 105,0
 4. 101,0
 1. 102,0
 2. 105,0
 3. 103,0
 4. 98,0
 1. 100
 2. 105,0
 3. 103,0
 4. 99,0
 1. 102,0
 2. 105,0
 3. 104,0
 4. 100,0
 1. 102,0
 2. 105,0
 3. 104,0
 4. 100,0

Lietu caurlaides spējas rādītājs (clearance rate) apelācijas instances tiesās (%):

 1. administratīvo pārkāpumu lietās;
 2. administratīvajās lietās;
 3. civillietās;
 4. krimināllietās
 1. 109,0
 2. 126,0
 3. 101,0
 4. 108,0
 1. 110,0
 2. 125,0
 3. 100,0
 4. 108,0
 1. 103,0
 2. 115,0
 3. 100,0
 4. 105,0
 1. 104,0
 2. 105,0
 3. 102,0
 4. 108,0
 1. 105,0
 2. 105,0
 3. 105,0
 4. 108,0

Komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai apmācītās, tiesām, tiesībsargājošajām institūcijām un tiesu sistēmai piederīgās personas (skaits)1

-

456

-

-

-

1 ESF projekta rādītājs - iznākuma rādītāja starpposma vērtība 2018.g., kas noteikta Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 2014.-2020.g., 2015.-2017.g. un 2019.g. vērtības šajā dokumentā un citos normatīvajos akots nav noteiktas, to mērījumi tiks veikti projekta īstenošanas gaitā