Politikas mērķis:

  1. nodrošināt ES fondu ieviešanu, lai sekmētu izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību / Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”
  2. nodrošināt ES politikas instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un programmu īstenošanu,  lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu izglītības iestāžu, zinātnisko institūciju, nevalstisko organizāciju un indivīdu starptautisko sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā, jaunu zināšanu un izglītības inovāciju starptautisko pārnesi un ieviešanu Latvijā / Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Nodrošināta ERAF un ESF snieguma ietvarā iekļauto rādītāju izpilde IZM un IZM padotības iestāžu projektos vismaz 85% no izvirzītajām starpposma mērķa vērtībām līdz 2018.gada beigām (finanšu rādītājs - sertificēti izdevumi, EUR)

Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”

35 835 281

(2017)

43 892 341

(2020)

Ārvalstu studentu (mobilitātes ietvaros) īpatsvars no kopējā studentu skaita (%)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

2

(2017)

2

(2020)

Ārvalstu studentiem piešķirtās stipendijas (skaits gadā)

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

171

(2017)

150

(2020)

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskās datu bāzēs (skaits)

Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.‑2020.gadam

1 300

(2017)

1 500

(2020)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 24., 25., 26.. , 35. un 173. punkti.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

60 975 693

100 113 328

115 276 199

73 586 769

29 220 817

365

288

361

311

223

62.07.00 Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)

65 125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.08.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)

8 117 962

35 376 807

38 407 993

20 476 889

15 856 799

37

27

65

45

30

63.08.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)1

26 516 616

35 585 437

37 890 494

29 696 156

12 037 966

249

202

239

214

184

64.08.00 Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) maksājumi (2014-2020)

22 263

-

7 229

-

-

-

-

-

-

-

65.09.00 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) maksājumi (2014-2020)

5 875

-

911

-

-

-

-

-

-

-

65.10.00  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekti (2014-2020)

14 229

-

-

-

-

 

-

-

-

-

69.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu

470 368

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" projektu īstenošana

2 370 143

2 226 475

2 138 100

772 809

97 173

6

3

5

3

1

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķa “Eiropas Teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2014 – 2020)

-

63 784

2 179 760

44 843

-

-

-

-

-

-

70.07.00 Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana

839 404

1 321 593

1 049 983

591 593

591 593

-

-

2

-

-

70.08.00 Valsts izglītības attīstības aģentūra

1 501 019

2 096 930

2 760 564

1 721 663

208 699

43

40

40

40

5

70.09.00 Eiropas Savienības jauniešu neformālās izglītības programma "Jaunatne darbībā" 2007.-2013.gadam

241 303

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.11.00 Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos

961 956

604 097

829 127

595 210

6 467

7

7

7

6

-

70.12.00 Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana

230 847

114 751

52 067

-

-

19

9

-

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana

18 516 284

22 721 486

29 529 771

19 265 486

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas programmas projektu finansējumu (2014-2020)

7 468

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana

890 085

-

237 120

237 120

237 120

4

-

3

3

3

73.06.00 Dalība Ziemeļu Ministru padomes Nordplus ietvarprogrammā

204 746

1 968

193 080

185 000

185 000

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

IZM un IZM padotības iestāžu īstenotie ES fondu (ESF, ERAF, ETS) projekti/pasākumi (skaits)

26

49

26

26

26

Personas, kuras ieguvušas otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (skaits)

2 375

1 708

559

-

-

NVA nereģistrētie jaunieši, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu ESF atbalsta ietvaros (skaits)

305

1 048

545

895

-

Jaunie zinātnieki, kuriem attīstītas prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte (skaits)

124

113

16

100

50

Piešķirtas Latvijas valdības stipendijas (skaits)

171

115

120

150

150

ES programmā Erasmus+ iesniegti atklāta konkursa projekti izglītības un zinātnes jomās (skaits)

295

350

300

350

-

Īstenoti atbalsta pasākumi politikas reformām izglītības un zinātnes jomās Erasmus+ programmas un citu ārvalstu finansēto programmu ietvaros (skaits)

18

18

19

17

8

Īstenoti Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projekti izglītības jomā (skaits)

40

1

-

-

-

Īstenoti atbalsta pasākumi trešo valstu valstspiederīgo vai patvēruma meklētāju latviešu valodas apguvei (skaits)

2

1

-

-

-