Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā /Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

 1. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem (vidējie gadi)
 2. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)[304]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.- 2020.gadam

 1. 50,6
 2. 52,2

(2017)

 1. 57
 2. 60

(2020)

 1. Priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100000 iedzīvotājiem)
 2. Priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100000 iedzīvotājiem)
 3. Priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100000 iedzīvotājiem)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

 1. 143
 2. 108
 3. 69

(2018)

 1. 130
 2. 96
 3. 60

(2020)

 1. Zīdaiņu mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)
 2. Perinatālā mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

 1. 3,2
 2. 6,6

(2018)

 1. 3,73
 2. 6,9

(2020)

 1. Saslimstība ar tuberkulozi2 (gadījumu skaits uz 100000 iedzīvotājiem)
 2. AIDS gadījumi pret HIVgadījumiem6
 3. Nāves gadījumu skaits no HIV infekcijas1
 4. Jaunatklāts hronisks C hepatīts (skaits uz 100000 iedzīvotājiem)
 1. Sabiedrības veselības pamatnostādnes
  2014.-2020.gadam
 2. -
 3. -
 4. Sabiedrības veselības pamatnostādnes
  2014.-2020.gadam
 1. 24,9
  (2017)
 2. 0,30
 3. 76
 4. 74,2
  (2018)
 1. 264
 2. 0,25
 3. 705
 4. 1006

(2020)

Valdības rīcības plāns

135.-150.

 

 

2018. gads (izpilde)

2019. gada plāns

2020. gada
plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

829193 715

956 167 724

1004235 396

993 635 967

991 658 688

4384,6

4 352

4 346

4 345

4 345

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

107390 707

126 040 838

134662 057

130 615 566

130 615 566

-

-

-

-

-

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

28 992 395

36 376 569

37730 790

36 468 854

36 468 854

-

-

-

-

-

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

194 197 583

225 528 291

235170 818

230 066 744

230 066 744

-

-

-

-

-

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

224 208 865

266 334 055

289053 878

288 492 444

288 492 444

-

-

-

-

-

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

135 689 332

158 688 659

157 939 363

157 950 363

157 950 363

-

-

-

-

-

33.19.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)

11 026 626

3 554 625

2 637 858

2 637 858

2 637 858

-

-

-

-

-

33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

119 521

119 521

119 521

119 521

119 521

-

-

-

-

-

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

196 692

227 684

248 624

248 624

248 624

-

-

-

-

-

33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa

-

-

-

-

­-

-

-

-

-

-

33.20.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33.21.00 Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana citām ministrijām

2340 867

-

-

-

-

37.03.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no KF līdzekļiem)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.02.00 Sporta medicīnas nodrošināšana

1133 921

-

-

-

-

41,7

-

-

-

-

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

8 224 779

9 244 791

8479 352

8 242 206

8 242 206

179,2

179

179

179

179

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

59 847 969

74 888 705

80121 623

79 817 027

79 817 027

3 545

3 545

3 545

3 544

3 544

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

2 985 508

3 167 323

3438 744

3 189 425

3 189 425

169

169

169

169

169

39.07.00 Antidopinga politikas īstenošana

-

874 106

850 571

850 571

850 571

-

10

10

10

10

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

17 538 384

18 235 584

18 246 022

18 246 022

18 246 022

-

-

-

-

-

02.04.00 Rezidentu apmācība

15 120 235

17 626 022

20354 665

21 832 077

19 854 798

-

-

-

-

-

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

7436 597

8 763 611

8908 004

8 857 479

8 857 479

208

216

210

210

210

45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

615 760

1 871 386

1 421 386

1 421 386

1 421 386

-

-

-

-

-

46.01.00 Uzraudzība un kontrole7

4 337 995

4 625 954

4852 120

4 579 800

4 579 800

241,7

233

233

233

233

99.00.00 Līdzekļu neparedzē­tiem gadījumiem izlietojums

7789 979

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa

-10141 590

-5505 957

-5505 957

-5505 957

-5505 957

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

-

-8650 443

-11903 190

-

-

Citi ieguldījumi

Praktizējoši ārsti (skaits uz 10000 iedzīvotājiem)

Praktizējošas māsas (skaits uz 10000 iedzīvotājiem)

Praktizējoši zobārsti (skaits uz 10000 iedzīvotājiem)

Ģimenes ārstu īpatsvars no kopējā ārstu skaita, (%)

33,7

43,4

7,1

20,4

33

44

7,1

20,0

33

44

7,1

20,0

33

44

7,1

20,0

33

44

7,1

20,0

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina neatliekamo medicīnisko aprūpi, (skaits)

Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, (skaits)

Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), (skaits)

31

 

415

 

1 308

31

 

415

 

1 300

36

 

427

 

1 287

36

 

427

 

1 287

36

 

427

 

1 287

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem (skaits)

9471 474

9813 392

9939 088

9939 088

9939 088

Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)

228 944

231 114

226 000

226 000

226 000

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā (dienas)

8,0

8,2

8,1

8,1

8,1

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos pilsētās (minūtes)

 

9,4

 

9,7

 

10,0

 

10,0

 

10,0

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos republikas nozīmes pilsētās (minūtes)8

-

-

10,0

10,0

10,0

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos novadu nozīmes pilsētās (minūtes) 8

-

-

11,0

11,0

11,0

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos lauku teritorijās, (minūtes)

17,4

19,0

19,0

19,0

19,0

Kvalitātes rādītājs

Izmaksātās atlīdzības no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzības par ārstniecības izdevumiem (euro)

615760

1 871 386

1421386

1421386

1421 386

Piezīmes.

Ar 2020.gadu tiek precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, (A15-A19) - visas tuberkulozes formas.

Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “Zīdaiņu mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)” plānotā vērtība 2020.gadam ir 4,3.

Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “Saslimstība ar tuberkulozi (gadījumu skaits uz 100000 iedzīvotājiem)”plānotā vērtība 2020.gadam ir 35.

Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “Nāves gadījumu skaits no AIDS” plānotā vērtība 2020.gadam ir ≤80.

Ņemot vērā, ka atbilstoši ”HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānam 2018.-2020.gadam” (MK 31.10.2017. rīk. Nr.630. (prot. Nr.53 27.§)) paredzēti pasākumi diagnostikas uzlabošanai C hepatītam un HIV, tiek prognozēts, ka no jauna diagnosticēto HIV un jaunatklāto hronisko C hepatīta gadījumu skaits palielināsies.

Apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole” ietvaros tiek īstenotas funkcijas arī sabiedrības veselības un farmācijas jomā.

8 Uzsāk plānot ar 2020.gadu.