Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā /Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

 1. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem  (vidējie gadi)
 2. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)[304]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.- 2020.gadam

 1. 51,8
 2. 54,1

(2015)

 1. 57
 2. 60

(2020)

 1. Priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 2. Priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 3. Priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)

 

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

 2014.-2020.gadam

 1. 146
 2. 101,9
 3. 72,3

(2016)

 1. 130
 2. 96
 3. 60

(2020)

 1. Zīdaiņu mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)
 2. Perinatālā mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

 1. 3,7
 2. 7,5

(2016)

 1. 3,74
 2. 6,9

(2020)

 1. Saslimstība ar tuberkulozi1 (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 2. AIDS gadījumi pret HIVgadījumiem*7
 3. Nāves gadījumu skaits no AIDS*
 4. Jaunatklāts hronisks C hepatīts (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 1. Sabiedrības veselības pamatnostādnes
  2014.-2020.gadam
 2. -
 3. -
 4. Sabiedrības veselības pamatnostādnes
  2014.-2020.gadam

 

 1. 28,4
 2. 0,31
 3. 76
 4. 97,3

(2016)

 1. 265
 2. 0,25
 3. 706
 4. 1007

(2020)

Valdības rīcības plāns

128., 129.,130., 133.

1Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, (A15-A19) - visas tuberkulozes formas.

2Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, (Z21 - bezsimptomu inficēšanās ar HIV; R75 - HIV pierādījums laboratorijas izmeklējumos).

3Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, (B20-B24) - HIV slimība ar infekcijas vai parazitāru slimību, HIV infekcija ar ļaundabīgu audzēju, HIV infekcija ar citu precizētu slimību izpausmi, HIV infekcija ar citām izpausmēm, neprecizēta HIV infekcija.

4 Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “zīdaiņu mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)” plānotā vērtība 2020.gadam ir 4,3.

5 Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “Saslimstība ar tuberkulozi (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)”plānotā vērtība 2020.gadam ir 35.

6 Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “Nāves gadījumu skaits no AIDS” plānotā vērtība 2020.gadam ir ≤80.

7 Ņemot vērā, ka  atbilstoši Veselības ministrijas sagatavotajam plāna projektam "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam" paredzēti  pasākumi diagnostikas uzlabošanai C hepatītam un HIV, tiek prognozēts, ka no jauna diagnosticēto HIV un jaunatklāto hronisko C hepatīta gadījumu skaits palielināsies.

*Uzsāk plānot ar 2018.gadu.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada     plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

634 449 974

636 771 288

658 736 318

658 766 056

658 766 056

4 423

4 423

4 418

4 418

4 418

33.01.00 Ārstniecība

524 584 697

-

-

-

-

­­­­­-

-

-

-

-

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

-

86 941 355

87 939 179

87 939 179

87 939 179

-

-

-

-

-

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

-

25 410 416

25 616 868

25 616 868

25 616 868

-

-

-

-

-

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

-

156 643 132

157 907 996

157 907 996

157 907 996

-

-

-

-

-

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības  nodrošināšana stacionārās  ārstniecības iestādēs

-

162 380 437

177 550 427

177 550 427

177 550 427

-

-

-

-

-

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

-

99 793 392

102 109 665

102 109 665

102 109 665

-

-

-

-

-

33.19.00 Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

-

3 551 116

3 721 455

 

3 551 116

3 551 116

-

-

-

-

-

33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

119 521

119 521

119 521

119 521

119 521

-

-

-

-

-

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

108 110

196 692

196 692

196 692

196 692

-

-

-

-

-

33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa

6 413 530

1 005 720

-

-

­-

-

-

-

-

-

33.20.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām

-

8 000

-

-

-

-

-

-

-

-

37.03.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no KF līdzekļiem)

2 625 902

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.02.00 Sporta medicīnas nodrošināšana

1 030 780

1 038 228

1 643 691

1 643 691

1 643 691

74

74

74

74

74

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

7 221 991

7 247 298

7 200 177

7 200 177

7 200 177

180

180

180

180

180

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

50 714 634

51 209 154

52 782 395

52 718 978

52 718 978

3 553

3 553

3 545

3 545

3 545

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

2 349 062

2 392 629

2 439 027

2 439 027

2 439 027

169

169

169

169

169

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

15 623 561

16 785 050

17 538 384

18 235 584

18 235 584

-

-

-

-

-

02.04.00 Rezidentu apmācība

9 738 219

9 738 547

9 739 469

9 739 469

9 739 469

-

-

-

-

-

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

5 799 673

6 187 879

6 204 096

6 204 096

6 204 096

201

201

204

204

204

45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

1 738 777

1 948 611

1 855 092

1 421 386

1 421 386

-

-

-

-

-

46.01.00 Uzraudzība un kontrole1

4 016 800

4 174 111

4 172 184

4 172 184

4 172 184

246

246

246

246

246

99.00.00 Līdzekļu neparedzē­tiem gadījumiem izlietojums

2 364 717

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

33.05.00 VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” jaunā korpusa būvniecība un iekārtošana

-16 062 374

-

-

-

-

33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa

-

 

-10 141 594

-5 505 957

-5 505 957

Citi ieguldījumi

 1. Praktizējoši ārsti (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)
 2. Praktizējošas māsas (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)2
 3. Praktizējoši  zobārsti (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)
 4. Ģimenes ārstu īpatsvars no kopējā ārstu skaita, (%)
 1. 33
 2. 44
 3. 7
 4. 19,7
 1. 31
 2. 42
 3. 7
 4. 20,0
 1. 32
 2. 44
 3. 7
 4. 20,0
 1. 32
 2. 48
 3. 7
 4. 20,0
 1. 32
 2. 50
 3. 7
 4. 20,0
 1. Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina neatliekamo medicīnisko aprūpi, (skaits)
 2. Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, (skaits)
 3. Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), (skaits)

 

 

 1. -
 2. -
 3. -

 

 

 1. 32
 2. 426
 3. 1310
 1. 32
 2. 427
 3. 1305
 1. 32
 2. 427
 3. 1300
 1. 32
 2. 427
 3. 1300

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem (skaits)

-

15 081 917

15 081 917

15 081 917

15 081 917

Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)

-

255 100

248 000

248 000

248 000

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā (dienas)

-

7,7

8,5

8,4

8,4

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks 1.-4. steidzamī­bas izsaukumos pilsētās (minūtes)*

9,6

-

-

-

-

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks 1.-2. prioritātes izsaukumos pilsētās (minūtes)**

-

9,7

9,7

9,7

9,7

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks 1.-4. steidzamības izsaukumos lauku teritorijās (minūtes)*

17,6

-

-

-

-

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks 1.-2. prioritātes izsaukumos lauku teritorijās, (minūtes)**

-

19,0

19,0

19,0

19,0

Kvalitātes rādītājs

Izmaksātās atlīdzības no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzības par ārstniecības izdevumiem (euro)

1 738 777

1 948 611

1 855 092

1 421 386

1 421 386

1 Apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole”  ietvaros tiek īstenotas funkcijas arī sabiedrības veselības un farmācijas jomā.

* Nosaukums mainīts ar 2017.gadu.

** Rādītāju uzsāka plānot ar 2017.gadu, savukārt ar 2018.gadu tiek precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.