Politikas mērķis:
uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā
/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība

 

Plānotā vērtība

 

Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem  (vidējie gadi)

Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)[59]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.- 2027. gadam

51,0

53,7

(2018)

53

55

(2024)

Priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)

Priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)

Priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam6

143

 

108

 

69

(2018)

130

 

96

 

60

(2021)

Zīdaiņu mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)

Perinatālā mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam6

3,4

6,2

(2019)

3,72

6,9

(2021)

Saslimstība ar tuberkulozi1 (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)

 

AIDS gadījumi pret HIV gadījumiem5

Nāves gadījumu skaits no HIV infekcijas

Jaunatklāts hronisks C hepatīts (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam6

 

-

-

Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam6

21,1

(2019)

 

0,30

72

72,7

(2019)

263

 

 

0,25

704

1005

(2021)

Valdības rīcības plāns

135.-150.

 Piezīmes.
1 Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, (A15-A19) - visas tuberkulozes formas.
2 Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam rādītājam “Zīdaiņu mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)” plānotā vērtība 2020. gadam ir 4,3. 2021.gadam rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei.
3 Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam rādītājam “Saslimstība ar tuberkulozi (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)” plānotā vērtība 2020. gadam ir 35. 2021.gadam rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei.
4 Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam rādītājam “Nāves gadījumu skaits no AIDS” plānotā vērtība 2020. gadam ir ≤80. 2021.gadam rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei.
5 Ņemot vērā, ka atbilstoši ”HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānam 2018.-2020. gadam” (MK 31.10.2017. rīk. Nr.630. (prot. Nr.53 27.§)) paredzēti pasākumi diagnostikas uzlabošanai C hepatītam un HIV, tiek prognozēts, ka no jauna diagnosticēto HIV un jaunatklāto hronisko C hepatīta gadījumu skaits 2021. gadā palielināsies.
6 Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu.

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

959 245 515

1 004 235 396

1 188 960 198

1 171 926 131

1 171 461 547

4 352,7

4 346

4 332

4 332

4 332

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

123 280 694

134 662 057

158 763 587

158 733 561

158 705 050

-

-

-

-

-

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

38 417 791

37 730 790

42 607 739

42 607 739

42 607 739

-

-

-

-

-

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

224 012 592

235 170 818

272 237 629

272 389 794

272 407 997

-

-

-

-

-

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

267 970 677

289 053 878

349 524 730

336 545 036

336 513 293

-

-

-

-

-

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

159 715 419

157 939 363

183 937 585

183 923 058

183 909 264

-

-

-

-

-

33.19.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)

5 391 692

2 637 858

2 637 858

2 637 858

2 637 858

-

-

-

-

-

33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

119 521

119 521

119 521

119 521

119 521

-

-

-

-

-

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

231 221

248 624

262 651

269 501

269 501

-

-

-

-

-

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

9 214 591

8 479 352

9 399 799

9 405 033

9 405 033

180,4

179

193

193

193

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

75 957 097

80 121 623

95 645 174

95 153 912

95 153 912

3 546,3

3 545

3 516

3 516

3 516

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

3 304 738

3 438 744

4 122 643

4 124 076

4 124 076

169

169

169

169

169

39.07.00 Antidopinga politikas īstenošana

723 436

850 571

843 696

848 861

848 861

10

10

10

10

10

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

18 239 063

18 246 022

19 946 572

19 566 932

19 566 932

-

-

-

-

-

02.04.00 Rezidentu apmācība

19 690 254

20 354 665

30 478 705

28 501 426

28 501 426

-

-

-

-

-

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

6 605 285

8 908 004

10 772 091

9 881 592

9 472 853

214

210

212

212

212

45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

1 211 333

1 421 386

1 871 386

1 421 386

1 421 386

-

-

-

-

 

46.01.00 Uzraudzība un kontrole1

4 486 547

4 852 120

5 788 832

5 796 845

5 796 845

233

233

232

232

232

99.00.00 Līdzekļu neparedzē­tiem gadījumiem izlietojums

673 564

-

-

-

 

-

-

-

-

 

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa

-5 505 955

-5 505 957

-5 505 957

-5 505 957

-5 505 957

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

-8 650 443

-11 903 190

-35 232 906

-

-

Citi ieguldījumi

Praktizējoši ārsti (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)

Praktizējošas māsas (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)

Praktizējoši  zobārsti (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)

Ģimenes ārstu īpatsvars no kopējā ārstu skaita (%)

32,8 

 

41,8 

 

7,0 

 

21,6 

33 

 

44 

 

7,1 

 

20,0 

33 

 

42 

 

7,0 

 

21,6 

33 

 

 42 

 

7,0 

 

21,6 

 

33 

 

42 

 

 7,0 

 

21,6 

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina neatliekamo medicīnisko aprūpi (skaits)

Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi (skaits)

Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu) (skaits)

 36

 

 

 

 

 

 

427

 

 

 

 

 

 

 

1 287

36

 

 

 

 

 

 

427

 

 

 

 

 

 

 

1 287

36

 

 

 

 

 

 

402

 

 

 

 

 

 

 

1 287

36

 

 

 

 

 

 

402

 

 

 

 

 

 

 

1 287

36

 

 

 

 

 

 

402

 

 

 

 

 

 

 

1287

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem (skaits)

9 596 857

9 939 088

9 939 088

9 939 088

9 939 088

Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)

218 073

226 000

226 000

226 000

226 000

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā (dienas)

8,1

8,1

8,1

8,1

8.20

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos pilsētās (minūtes)3

 

9,3

 

10,0

 

-

 

-

 

-

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos republikas nozīmes pilsētās (minūtes)2

-

10,0

10,0

10,0

10,0

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos novadu nozīmes pilsētās (minūtes) 2

-

11,0

11,0

11,0

11,0

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos lauku teritorijās, (minūtes)

 

16,7

 

19

 

18,5

 

18,5

 

18,5

Kvalitātes rādītājs

Izmaksātās atlīdzības no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzības par ārstniecības izdevumiem (euro)

1 211 333

1 421 386

1 871 386

1 421 386

1 421 386

Piezīmes.
1 Apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole” ietvaros tiek īstenotas funkcijas arī sabiedrības veselības un farmācijas jomā.
2 Uzsāka plānot ar 2020. gadu.
3 Rādītājs tika plānots līdz 2020. gadam, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 118.punktā noteiktajam, tā vietā tika ieviesti 2 jauni rādītāji (“Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos republikas nozīmes pilsētās” un “Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos novadu nozīmes pilsētās”).