Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā /Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

 

Tiešmaksājumi veselības aprūpē no kopējiem veselības izdevumiem (%)2

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021. – 2027. gadam

39,2

(2018)

38

(2024)

Priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

Priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

Priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021. – 2027. gadam

 

137,7

 

103,5

 

62,4

(2020)

 

128

 

101

 

59,5

(2024)

Zīdaiņu mirstība uz 1 000 dzīvi dzimušajiem (skaits)

Perinatālā mirstība uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem (skaits)

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021. – 2027. gadam

3,5

7,3

(2020)

3,2

5,3

(2024)

Mirstība no pašnāvībām uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)2

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021. – 2027. gadam

15,73

(2020)

15,2

(2024)

Saslimstība ar tuberkulozi1 uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

AIDS gadījumi pret HIV gadījumiem

 

Nāves gadījumi no HIV infekcijas (skaits)

 

Jaunatklāts hronisks C hepatīts uz 100 000 iedzīvotājiem (skaits)

Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekts 2021. – 2027. gadam

24,9

(2017)

 

0,1

(2020)

 

50

(2020)

 

59,7

(2020)

21,1

(2024)

 

0,2

(2024)

 

60

(2024)

 

70

(2024)

Valdības rīcības plāns

135.-150.

          Piezīmes.

1 Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, (A15-A19) - visas tuberkulozes formas.

2Iekļauts jauns rādītājs pēc Pārresoru koordinācijas centra ieteikuma.

3Provizoriskie dati.

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t. sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t. sk.:

1 064 043 223

1 188 960 198

1 251 396 024

1 245 952 740

1 246 764 022

4 341,9

4 332

4 331

4 332

4 332

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

132 611 070

158 763 587

167 767 370

167 738 859

167 738 859

-

-

-

-

-

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

37 819 401

42 607 739

44 351 737

44 351 737

44 351 737

-

-

-

-

-

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

232 622 146

272 237 629

296 892 662

297 039 205

297 189 331

-

-

-

-

-

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

285 405 494

349 524 730

350 999 105

349 709 346

349 709 346

-

-

-

-

-

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

157 600 176

183 937 585

196 462 401

196 448 687

196 449 024

-

-

-

-

-

33.19.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)

3 678 335

2 637 858

2 637 858

2 637 858

2 637 858

-

-

-

-

-

33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

119 521

119 521

119 521

119 521

119 521

-

-

-

-

-

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

248 624

262 651

275 663

287 987

287 987

-

-

-

-

-

33.20.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām

-

-

230 000

-

-

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

8 226 130

9 399 799

10 793 832

9 755 635

9 755 635

188,5

193

193

193

193

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

79 310 208

95 645 174

99 242 911

98 202 496

98 202 496

3 531,4

3 516

3 514

3 515

3 515

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

3 654 648

4 122 643

4 507 429

4 251 444

4 251 444

169

169

169

169

169

39.07.00 Antidopinga politikas īstenošana

621 055

843 696

854 081

854 081

854 081

10

10

10

10

10

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

18 326 652

19 946 572

20 734 944

20 746 384

20 746 384

-

-

-

-

-

02.04.00 Rezidentu apmācība

21 687 934

30 478 705

35 514 939

36 505 880

37 466 699

-

-

-

-

-

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

7 880 938

10 772 091

12 204 217

9 946 266

9 646 266

210,8

212

213

213

213

45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

895 454

1 871 386

1 871 386

1 421 386

1 421 386

-

-

-

-

 

46.01.00 Uzraudzība un kontrole1

4 742 619

5 788 832

5 935 968

5 935 968

5 935 968

232,2

232

232

232

232

99.00.00 Līdzekļu neparedzē­tiem gadījumiem izlietojums2

68 592 818

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa

-5 505 955

-5 505 957

-

-

-

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

-28 200 377

-35 232 906

-27 602 991

-

-

Citi ieguldījumi

Praktizējoši ārsti uz 10 000 iedzīvotājiem (skaits)

Praktizējošas māsas uz 10 000 iedzīvotājiem (skaits)

Praktizējoši  zobārsti uz 10 000 iedzīvotājiem (skaits)

Ģimenes ārstu īpatsvars no kopējā ārstu skaita (%)

33,5

 

41,9

 

7,1

 

22,1

33

 

42

 

7

 

21,6

33

 

42

 

7

 

21,6

 

33

 

42

 

7

 

21,6

33

 

42

 

7

 

21,0

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina neatliekamo medicīnisko aprūpi (skaits)

Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi (skaits)

Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu) (skaits)

36

 

 

 

 

 

 

402

 

 

 

 

 

 

 

1 263

36

 

 

 

 

 

 

402

 

 

 

 

 

 

 

1 287

36

 

 

 

 

 

 

412

 

 

 

 

 

 

 

1 287

36

 

 

 

 

 

 

412

 

 

 

 

 

 

 

1 287

36

 

 

 

 

 

 

412

 

 

 

 

 

 

 

1287

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem (skaits)

9 365 030

9 939 088

9 939 088

9 939 088

9 939 088

Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)

183 597

226 000

226 000

226 000

226 000

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā (dienas)

7,7

8,1

8,1

8,2

8,2

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos republikas nozīmes pilsētās (minūtes) 3

9,2

10

-

-

-

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos valstspilsētās (minūtes)4

-

-

10

10

10

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos novadu nozīmes pilsētās (minūtes)

9,3

11

11

11

11

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos lauku teritorijās, (minūtes)

 

16,5

 

18,5

 

18,5

 

18,5

 

18,0

Kvalitātes rādītājs

Izmaksātās atlīdzības no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzības par ārstniecības izdevumiem (euro)

892 170

1 871 386

1 871 386

1 421 386

1 421 386

Piezīmes.

1 Apakšprogrammas 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole” ietvaros tiek īstenotas funkcijas arī sabiedrības veselības un farmācijas jomā.

2 izdevumi veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā: izdevumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu

3 Ar 2022. gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju.

4 Rādītājs tiek plānots no 2022. gada, ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālās reformas ietvaros ieviestas valstspilsētas. Atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 122.1. apakšpunktā noteiktajam – “republikas pilsētās” aizstāts ar vārdu “valstspilsētās”.