Politikas mērķis:
Savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību / Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019. gads)

Plānotā vērtība (2021. gads)

Finansējuma apjoms valsts aizsardzības īstenošanai un militārā apdraudējuma novēršanai (% no IKP)

Valsts aizsardzības koncepcija

 

2

2

Aizsardzības ministrijas sistēmas izveide, kas pilnībā nodrošina Latvijas pašaizsardzības un atturēšanas politikas īstenošanu, t.sk. stiprinot NBS kaujas spējas (spēju skaits atbilstoši NBS attīstības plāniem)

Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2016. – 2028. gads.

13

 

13

 

Valdības rīcības plāns

155.8.; 201.1.; 202.1.; 203.1.; 203.2.; 203.3.; 204.1.; 204.2.; 204.3.; 204.4.; 205.1.; 207.1.; 208.1.; 209.1.; 215.1.; 218.1.; 219.1.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

619 495 129

648 332 786

693 521 903

731 964 648

729 791 005

7 476

8 589

8 964

9 255

9 246

06.00.00 Valsts drošības aizsardzība

19 651 510

19 706 510

15 691 135

16 731 135

16 731 135

-

-

-

-

-

12.00.00 Kara muzejs

1 585 334

1 639 744

1 552 059

1 586 775

1 577 749

69

69

69

69

69

22.10.00 Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

159 794 875

182 148 412

201 863 149

208 094 020

207 499 715

6 858

7 843

8 315

8 606

8 606

22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana

325 140 865

341 121 236

367 098 852

392 253 471

395 460 225

-

-

-

-

-

30.00.00 Valsts aizsardzības politikas realizācija

12 450 377

13 530 713

13 168 115

13 157 260

13 166 286

-

-

-

-

-

31.00.00 Militārpersonu pensiju fonds

13 477 300

13 555 672

16 269 120

16 269 120

16 269 120

-

-

-

-

-

33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana

69 748 518

71 144 594

72 299 670

78 298 070

74 108 821

367

476

388

388

388

38.00.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

208 587

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2014-2020)

1 308 115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par LIFE programmas projekta finansējumu (2007-2013)

153 799

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

265

4 996

4 996

-

-

-

-

-

-

-

70.15.00 Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta īstenošanas nodrošināšana

28 452

9 613

-

-

-

-

-

-

-

-

73.02.00 Atmaksa  valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu

5 521 221

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73.07.00 NATO investīciju projekti

5 557 632

500 000

596 853

596 853

-

-

-

9

9

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 848 613

4 971 296

4 977 954

4 977 954

4 977 954

182

201

183

183

183

99.00.00 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem

19 666

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Iedzīvotāju iesaiste valsts aizsardzībā – iesaiste Zemessardzē (zemessargu skaits)

8 126

9 200

9 200

9 350

9 500

Apsaimniekojamās ēkas un būves (gab.)

1 164

1 258

1 260

1 272

1 285

Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma – noliktavu skaits1

-

-

8

8

8

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Zemessargu iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu  skaits)

1 191

1 000

1 000

1 000

1 000

NBS dalība starptautiskajās mācībās (mācību skaits)

130

105

124

130

126

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,31

0,35

0,37

0,39

0,39

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

24

20

20

20

20

Darbojošies agrās brīdināšanas sistēmas sensori (skaits)

-

53

56

60

60

CERT.LV speciālistu dalība pasākumos (P) un apmācīto dalībnieku skaits (A)

-

120 (P)

7 500 (A)

125 (P)

7 750 (A)

130 (P)

8 000 (A)

130 (P)

8 000 (A)

Kvalitātes rādītāji

Sabiedrības uzticamība NBS (%)

69

66

66

66

66

Piezīmes.
1Ar 2021. gadu ir izveidots jauns rezultatīvais rādītājs.