Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā /Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

 1. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem  (vidējie gadi)
 2. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi)[304]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.- 2020.gadam

 1. 52,3
 2. 54,9

(2016)

 1. 57
 2. 60

(2020)

 1. Priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 2. Priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 3. Priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

 2014.-2020.gadam

 1. 146
 2. 108
 3. 72

(2017)

 1. 130
 2. 96
 3. 60

(2020)

 1. Zīdaiņu mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)
 2. Perinatālā mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

 1. 4,2
 2. 8,0

(2017)

 1. 3,73
 2. 6,9

(2020)

 1. Saslimstība ar tuberkulozi2 (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 2. AIDS gadījumi pret HIVgadījumiem1,5
 3. Nāves gadījumu skaits no AIDS1
 4. Jaunatklāts hronisks C hepatīts (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 1. Sabiedrības veselības pamatnostādnes
  2014.-2020.gadam
 2. -
 3. -
 4. Sabiedrības veselības pamatnostādnes
  2014.-2020.gadam
 1. 24,9
 2. 0,33
 3. 80
 4. 92,8

(2017)

 1. 264
 2. 0,25
 3. 705
 4. 1006

(2020)

Valdības deklarācija

135.-150.

1Uzsāka plānot ar 2018.gadu

2Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, (A15-A19) - visas tuberkulozes formas

3Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “Zīdaiņu mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)” plānotā vērtība 2020.gadam ir 4,3

4Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “Saslimstība ar tuberkulozi (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)”plānotā vērtība 2020.gadam ir 35

5Rādītāja plānotā vērtība koriģēta atbilstoši izpildei. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rādītājam “Nāves gadījumu skaits no AIDS” plānotā vērtība 2020.gadam ir ≤80

6Ņemot vērā, ka  atbilstoši Veselības ministrijas sagatavotajam plāna projektam "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam" paredzēti  pasākumi diagnostikas uzlabošanai C hepatītam un HIV, tiek prognozēts, ka no jauna diagnosticēto HIV un jaunatklāto hronisko C hepatīta gadījumu skaits palielināsies

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

665 046 087

658 736 318

956 167 724

840 959 235

840 970 235

4 422,8

4 418

4 352

4 352

4 352

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

86 562 202

87 939 179

126 040 838

110 266 253

110 266 253

-

-

-

-

-

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

25 158 410

25 616 868

36 376 569

33 403 557

33 403 557

-

-

-

-

-

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

171 812 472

157 907 996

225 528 291

175 809 329

175 862 930

-

-

-

-

-

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības  nodrošināšana stacionārās  ārstniecības iestādēs

163 767 457

177 550 427

266 334 055

256 561 803

256 561 803

-

-

-

-

-

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

99 500 409

102 109 665

158 688 659

125 419 455

125 430 455

-

-

-

-

-

33.19.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)

8 351 562

3 721 455

3 554 625

2 637 858

2 637 858

-

-

-

-

-

33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

119 521

119 521

119 521

119 521

119 521

-

-

-

-

-

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

196 692

196 692

227 684

196 692

196 692

-

-

-

-

-

33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa

921 270

-

-

-

­-

-

-

-

-

-

33.20.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām

8 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.03.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no KF līdzekļiem)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.02.00 Sporta medicīnas nodrošināšana

987 197

1 643 691

-

-

-

74

74

-

-

-

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

7 642 943

7 200 177

9 244 791

7 670 550

7 670 550

180

180

179

179

179

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

51 322 339

52 782 395

74 888 705

74 375 088

74 321 487

3 550

3 545

3 545

3 545

3 545

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

2 384 587

2 439 027

3 167 323

3 167 245

3 167 245

169

169

169

169

169

39.07.00 Antidopinga politikas īstenošana

-

-

874 106

850 571

850 571

-

-

10

10

10

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

16 785 050

17 538 384

18 235 584

18 235 584

18 235 584

-

-

-

-

-

02.04.00 Rezidentu apmācība

9 738 358

9 739 469

17 626 022

17 653 480

17 653 480

-

-

-

-

-

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

6 461 262

6 204 096

8 763 611

8 544 994

8 544 994

203,8

204

216

216

216

45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

1 015 854

1 855 092

1 871 386

1 421 386

1 421 386

-

-

-

-

-

46.01.00 Uzraudzība un kontrole7

4 174 451

4 172 184

4 625 954

4 625 869

4 625 869

246

246

233

233

233

99.00.00 Līdzekļu neparedzē­tiem gadījumiem izlietojums

8 136 051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Akcijas un cita lī dzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa

-19 329 313

-10 141 594

-5 505 957

-5 505 957

-5 505 957

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

-16 400 000

-

-8 650 443

-

-

Citi ieguldījumi

 1. Praktizējoši ārsti (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)
 2. Praktizējošas māsas (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)
 3. Praktizējoši  zobārsti (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)
 4. Ģimenes ārstu īpatsvars no kopējā ārstu skaita, (%)
 1. 33
 2. 43,7
 3. 7,1
 4. 20,9
 1. 32
 2. 44
 3. 7
 4. 20,0
 1. 33
 2. 44
 3. 7,1
 4. 20,0
 1. 33
 2. 44
 3. 7,1
 4. 20,0
 1. 33
 2. 44
 3. 7,1
 4. 20,0
 1. Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina neatliekamo medicīnisko aprūpi, (skaits)
 2. Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, (skaits)
 3. Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), (skaits)
 1. 32
 2. 415
 3. 1 307

 

 1. 32
 2. 427
 3. 1 305

 

 1. 31
 2. 415
 3. 1 300

 

 1. 31
 2. 415
 3. 1 290

 

 1. 31
 2. 415
 3. 1 290

 

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem (skaits)

9 129 556

15 081 917

9 813 392

9 129 556

9 129 556

Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)

234 240

248 000

231 114

231 114

231 114

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā (dienas)

9,5

8,5

8,2

8,2

8,2

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos pilsētās (minūtes)8

9,2

9,7

9,7

9,7

9,7

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos lauku teritorijās, (minūtes)8

17,1

19,0

19,0

19,0

19,0

Kvalitātes rādītājs

Izmaksātās atlīdzības no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzības par ārstniecības izdevumiem (euro)

1 015 854

1 855 092

1 871 386

1 421 386

1 421 386

7Apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole” ietvaros tiek īstenotas funkcijas arī sabiedrības veselības un farmācijas jomā

8 Rādītāju uzsāka plānot ar 2017.gadu, savukārt ar 2019.gadu tiek precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību