Politikas mērķis: uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā /Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

 1. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi vīriešiem  (vidējie gadi)
 2. Veselīgi nodzīvoti mūža gadi sievietēm (vidējie gadi) [304]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

 1. 51,5
 2. 55,3

(2014)

 1. 54
 2. 58

(2017)

 1. Priekšlaicīgas mirstības no sirds asinsvadu slimībām vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 2. Priekšlaicīgas mirstības no ļaundabīgajiem audzējiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 3. Priekšlaicīgas mirstības no ārējiem nāves cēloņiem vecumā līdz 64 gadiem (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

 2014.-2020.gadam

 1. 144
 2. 108,3
 3. 75,8

(2015)

 1. 142
 2. 102
 3. 65

(2017)

 1. Zīdaiņu mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi dzimušajiem)
 2. Perinatālā mirstība (skaits uz 1 000 dzīvi un nedzīvi dzimušajiem)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

 1. 4,1
 2. 6,9

(2015)

 1. 4,1
 2. 6,9

(2017)

 1. Saslimstība ar tuberkulozi1 (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 2. No jauna diagnosticēts HIV2 (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 3. No jauna diagnosticēts AIDS3, (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)
 4. Jaunatklāts hronisks C hepatīts (skaits uz 100 000 iedzīvotājiem)

Sabiedrības veselības pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

 1. 31,3
 2. 19,9
 3. 8,5
 4. 90,1

(2015)

 1. 28
 2. 20
 3. 8
 4. 89,2

(2017)

1Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, (A15-A19) - visas tuberkulozes formas.

2Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, (Z21 - bezsimptomu inficēšanās ar HIV; R75 - HIV pierādījums laboratorijas izmeklējumos).

3Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, (B20-B24) - HIV slimība ar infekcijas vai parazitāru slimību, HIV infekcija ar ļaundabīgu audzēju, HIV infekcija ar citu precizētu slimību izpausmi, HIV infekcija ar citām izpausmēm, neprecizēta HIV infekcija.

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

608 693 724

625 062 407

636 771 288

635 084 556

635 101 694

4 254,1

4 423

4 423

4 423

4 423

33.01.00 Ārstniecība

512 466 159

518 190 610

-

-

-

­­­­­-

-

-

-

-

33.14.00 Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana

-

-

86 941 355

86 941 355

86 941 355

-

-

-

-

-

33.15.00 Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē

-

-

25 410 416

25 410 416

25 410 416

-

-

-

-

-

33.16.00 Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

-

-

156 643 132

156 643 132

156 643 132

-

-

-

-

-

33.17.00 Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs

-

-

162 380 437

162 340 437

162 340 437

-

-

-

-

-

33.18.00 Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana

-

-

99 793 392

99 734 572

99 734 572

-

-

-

-

-

33.19.00 Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

-

-

3 551 116

3 551 116

3 551 116

-

-

-

-

-

33.08.00 Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana

119 521

119 521

119 521

119 521

119 521

-

-

-

-

-

33.09.00 Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

108 110

108 110

196 692

196 692

196 692

-

-

-

-

-

33.07.00 Valsts galvoto aizdevumu atmaksa

-

7 782 720

1 005 720

-

­-

-

-

-

-

-

33.20.00 Dotācija biedrībām, nodibinājumiem un organizācijām

-

-

8 000

-

-

-

-

-

-

-

37.03.00 Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no KF līdzekļiem)

2 950 274

2 750 628

-

-

-

-

-

-

-

-

39.02.00 Sporta medicīnas nodrošināšana

953 985

1 010 094

1 038 228

1 038 228

1 038 228

74

74

74

74

74

39.03.00 Asins un asins komponentu nodrošināšana

7 157 148

7 170 482

7 247 298

7 247 298

7 247 298

180

180

180

180

180

39.04.00 Neatliekamā medicīniskā palīdzība

46 757 583

48 773 264

51 209 154

51 162 187

51 179 325

3 378

3 553

3 553

3 553

3 553

39.06.00 Tiesu medicīniskā ekspertīze

2 332 070

2 311 748

2 392 629

2 392 629

2 392 629

173,1

169

169

169

169

02.03.00 Augstākā medicīnas izglītība

15 623 561

15 623 561

16 785 050

16 785 050

16 785 050

-

-

-

-

-

02.04.00 Rezidentu apmācība

9 733 249

9 738 547

9 738 547

9 738 547

9 738 547

-

-

-

-

-

45.01.00 Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana

5 473 573

5 939 047

6 187 879

6 187 879

6 187 879

203

201

201

201

201

45.02.00 Ārstniecības riska fonda darbības nodrošināšana

1 037 120

1 540 386

1 948 611

1 421 386

1 421 386

-

-

-

-

-

46.01.00 Uzraudzība un kontrole1

3 924 051

4 003 689

4 174 111

4 174 111

4 174 111

246

246

246

246

246

99.00.00 Līdzekļu neparedzē­tiem gadījumiem izlietojums

57 320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

 1. Praktizējoši ārsti (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)
 2. Praktizējošas māsas (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)2
 3. Praktizējoši  zobārsti (skaits uz 10 000 iedzīvotājiem)
 4. Ģimenes ārstu īpatsvars no kopējā ārstu skaita (%)
 1. 33,1
 2. 44,6
 3. 7,2
 4. 20,5
 1. 33
 2. 46,1
 3. 7
 4. 20,4
 1. 31
 2. 42
 3. 7
 4. 20,0
 1. 31
 2. 41
 3. 7
 4. 20,0
 1. 31
 2. 40
 3. 7
 4. 20,0
 1. Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina neatliekamo medicīnisko aprūpi (skaits)
 2. Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi (skaits)
 3. Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu) (skaits)
 1. -
 2. -
 3. -

 

 1. -
 2. -
 3. -

 

 1. 32
 2. 426
 3. 1 310
 1. 32
 2. 426
 3. 1 305
 1. 32
 2. 426
 3. 1 300

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem (skaits)

-

-

15 081 917

15 081 917

15 081 917

Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)

-

-

255 100

255 100

255 100

Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā (dienas)

-

-

7,7

7,7

7,7

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks 1.-2. steidzamī­bas izsaukumos pilsētās (minūtes)

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks 1.-2. steidzamības izsaukumos lauku teritorijās (minūtes)

17,7

19,0

19,0

19,0

19,0

Kvalitātes rādītājs

Izmaksātās atlīdzības no Ārstniecības riska fonda par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī atlīdzības par ārstniecības izdevumiem (euro)

1 037 120

1 540 386

1 948 611

1 421 386

1 421 386

1 Apakšprogrammas 46.01.00 „Uzraudzība un kontrole”  ietvaros tiek īstenotas funkcijas arī sabiedrības veselības un farmācijas jomā.

2 Cilvēkresursu nodrošinājuma jautājums tiks risināts uzsāktās veselības nozares reformas ietvaros. Veselības ministrijas finansēto studiju vietu skaits no 2014.gada palielinās, t.i. 2014.gadā – 394 studiju vietas, 2015.gadā – 434 studiju vietas, 2016.gadā – 444 studiju vietas, 2017.gadā plānotas 487 studiju vietas. Jāpiebilst, ka vēl piecās izglītības iestādēs tiek apmācītas māsas un studiju vietas tiek finansētas no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta. Savukārt Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā pirmreizēji 2014.gadā reģistrējušās tikai 242 māsas un  2015.gadā 272 māsas. Minētie dati parāda, ka esošie mehānismi nav pietiekoši, lai noturētu māsas darba tirgū. Ņemot vērā, ka ES fondu aktivitātes tālākizglītības nodrošināšanai un piesaistei reģionos vēl tikai tiek plānotas un atalgojuma jautājuma risināšanai finansējums nav piešķirts, Veselības ministrijai nav pamatojuma šobrīd plānot praktizējošo māsu skaita pieaugumu tuvāko trīs gadu laikā.