Plānotie izdevumi 2023. gadā - 34,6 milj. eiro

 1. Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana - 34,4 milj. eiro jeb 99,6%
  Sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli
 2. Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība - 0,1 milj. eiro jeb 0,4%
  Sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 14,8 milj. eiro

 1. Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika - 13,9 milj. eiro jeb 93,9%

  Politikas mērķis:

  1. efektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde / Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam;

  2. sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju /Attīstības plānošanas sistēmas likums;

  3. veicināt publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu, nodrošinot koordinācijas institūcijas darbību / Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

 2. Valsts pārvaldē nodarbināto profesionālās attīstības programmu izstrādāšana un īstenošana - 0,9 milj. eiro jeb 6,1%
  Politikas mērķis: īstenot valsts politiku valsts pārvaldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu / Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 16,2 milj. eiro

 1. Korupcijas novēršana un apkarošana - 16,2 milj. eiro jeb 100%
  Politikas mērķis: kompetences ietvaros veicināt valsts amatpersonu izpratni par godprātīgu rīcību un pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs, pieņemot lēmumus un izlietojot publisko finansējumu / Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģija 2023.  ̶  2026. gadam

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 2,6 milj. eiro

 1. Privātpersonu cilvēktiesību aizsardzība - 2,6 milj. eiro jeb 100%
  Politikas mērķis: aizsargātas cilvēktiesības, mazināta diskriminācija, sekmēta valsts varas tiesiska, lietderīga un labas pārvaldības principam atbilstoša īstenošana / Tiesībsarga likums

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 28,5 milj. eiro

 1. Sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana - 28,5 milj. eiro jeb 100%
  Politikas mērķis: atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu / Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 6,5 milj. eiro

 1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana - 6,5 milj. eiro jeb 100%
  Politikas mērķis:
  1. nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs / likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”
  2. sekmēt konkurenci tirgos, novēršot barjeras regulējumā, veidojot ģeogrāfiski plašākus tirgus un nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi tīkliem / Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas stratēģija

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 986,8 milj. eiro

 1. Valsts aizsardzība - 966,7 milj. eiro jeb 98,0%
  Politikas mērķis: savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību / Nacionālās drošības likums, Nacionālo bruņoto spēku likums
   
 2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā - 11,1 milj. eiro jeb 1,1%
  Politikas mērķis: jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību /Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums, Militārā dienesta likums, Jaunsardzes centra nolikums, Aizsardzības ministrijas nolikums
   
 3. Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā - 9,0 milj. eiro jeb 0,9%
  Politikas mērķis: aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām /Ģeotelpiskās informācijas likums (4. panta otrā daļa), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums
   

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 84,4 milj. eiro

 1. Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana - 74,7 milj. eiro jeb 88,5%
  Politikas mērķis: Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu / Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam
 2. Iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšana - 9,7 milj. eiro jeb 11,5%
  Darbības mērķis: nodrošināt savlaicīgu Latvijas iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijās

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 749,2 milj. eiro

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana - 12,0 milj. eiro jeb 1,6%
  Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas industriālā kapitāla attīstību, veidojot komercdarbības attīstībai labvēlīgu vidi, turpinot atbalstīt investīcijas lielos, eksportspējīgos, tautsaimniecībai nozīmīgos projektos un jaunu konkurētspējīgu uzņēmumu veidošanā, kā arī jaunu tirgu apgūšanā / Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību
 2. Uzņēmējdarbības konkurētspējas atbalsts - 142,3 milj. eiro jeb 19,0%
  Politikas mērķis: nodrošināt Latvijas ekonomikas transformāciju un eksporta izaugsmi, veicinot augstas pievienotas vērtības investīcijas Latvijā/ Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību
 3. Tautsaimniecības noturība un investīciju piesaiste enerģētiskajai neatkarībai - 558,9 milj. eiro jeb 74,6%
  Politikas mērķis: paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot enerģētisku neatkarību / Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam
 4. Būvniecības un mājokļu politikas īstenošana - 16,1 milj. eiro jeb 2,2%
  Politikas mērķis: nodrošināt investīcijām labvēlīgu vidi, pilnveidojot un digitalizējot būvniecības procesu, kā nekustamā īpašuma attīstīšanas procesa būtisku posmu, un veicinot tā vienveidīgu piemērošanu visā Latvijas teritorija, kā arī atbalstīt mājokļu pieejamību /Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību
 5. Iekšējā tirgus uzraudzība - 4,7 milj. eiro jeb 0,6%
  Politikas mērķis: nodrošināt drošu, noteiktām būtiskajām prasībām atbilstošu, preču un pakalpojumu pieejamību  Latvijas tirgū t.sk. digitālajā vidē/ Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību
 6. Oficiālās statistikas nodrošināšana - 11,8 milj. eiro jeb 1,6%
  Politikas mērķis: modernizēt oficiālās statistikas nodrošināšanu, ieviešot e-risinājumus, attīstīt metodoloģiju, paaugstināt atbilstību kvalitātes prasībām un mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem / Statistikas likums
 7. Konkurences politikas īstenošana - 3,3 milj. eiro jeb 0,4%
  Politikas mērķis: nodrošināt iespēju katram tirgus dalībniekam veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos, veicinot konkurences attīstību visās tautsaimniecības jomās sabiedrības interesēs/ Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 1 218,9 milj. eiro

 1. Publisko izdevumu un valsts parāda vadība - 230,1 milj. eiro jeb 18,9%
 2. Valsts ieņēmumu (t.sk. muitas) politikas vadība - 198,6 milj. eiro jeb 16,3%
 3. Eiropas Savienības fondu vadība - 358,6 milj. eiro jeb 29,4%
 4. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana - 47,2 milj. eiro jeb 3,9%
 5. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās - 384,4 milj. eiro jeb 31,5%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 595,4 milj. eiro

 1. Sabiedriskā kārtība un drošība, noziedzības novēršana un apkarošana - 201,2 milj. eiro jeb 33,8%
 2. Valsts robežas drošība - 91,8 milj. eiro jeb 15,4%
 3. Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana - 67,0 milj. eiro jeb 11,2%
 4. Pilsonība, migrācija, personu apliecinoši dokumenti un iedzīvotāju uzskaite - 33,3 milj. eiro jeb 5,6%
 5. Vienotās sakaru un informācijas sistēmas nodrošināšana - 24,3 milj. eiro jeb 4,1%
 6. Personāla fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe - 6,0 milj. eiro jeb 1,0%
 7. Efektīva resursu izmantošana funkciju izpildē, kā arī augsta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte - 109,7 milj. eiro jeb 18,4%
 8. Valsts drošības dienesta darbība - 41,7 milj. eiro jeb 7,0%
 9. Nozaru vadība un iekšlietu politikas plānošana - 19,4 milj. eiro jeb 3,3%
 10. Kvalificētu speciālistu sagatavošana tiesībaizsardzības iestādēm - 1,1 milj. eiro jeb 0,2%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 503,5 milj. eiro

 1. Vispārējā izglītība - 50,4 milj. eiro jeb 10,0%
 2. Profesionālā izglītība - 96,1 milj. eiro jeb 19,1%
 3. Augstākā izglītība - 100,4 milj. eiro jeb 19,9%
 4. Valsts valodas politikas īstenošana - 2,3 milj. eiro jeb 0,4%
 5. Zinātne - 85,5 milj. eiro jeb 17,0%
 6. Sports - 45,6 milj. eiro jeb 9,1%
 7. Jaunatnes politikas īstenošana - 11,3 milj. eiro jeb 2,2%
 8. ES fondu un citu ES politiku instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un pasākumu īstenošana - 95,5 milj. eiro jeb 19,0%
 9. Nozaru vadība un politikas plānošana - 16,5 milj. eiro jeb 3,3%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 757,9 milj. eiro

 1. Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma, pārtikas higiēnas un kvalitātes, dzīvnieku veselības, veterināro zāļu drošuma, dzīvnieku labturības un aizsardzības nodrošināšana - 24,2 milj. eiro jeb 3,2%
 2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana - 670,3 milj. eiro jeb 88,4%
 3. Cilvēkresursu un pētījumu attīstības veicināšana - 13,5 milj. eiro jeb 1,8%
 4. Dabas resursu saglabāšana - 39,4 milj. eiro jeb 5,2%
 5. Nozaru vadība un politikas plānošana - 10,5 milj. eiro jeb 1,4%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 740,3 milj. eiro

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana - 9,7 milj. eiro jeb 1,3%
 2. Autoceļi - 341,9 milj. eiro jeb 46,2%
 3. Dzelzceļš - 116,9 milj. eiro jeb 15,8%
 4. Aviācija - 0,5 milj. eiro jeb 0,1%
 5. Tranzītpārvadājumi - 0,4 milj. eiro jeb 0,1%
 6. Pasažieru pārvadājumi - 261,1 milj. eiro jeb 35,2%
 7. Sakari - 9,9 milj. eiro jeb 1,3%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - valsts pamatbudžetā 1 012,7 milj. eiro un valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā 4 083,3 milj. eiro

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana - 12,4 milj. eiro jeb 0,3%
 2. Valsts sociālā apdrošināšana - 4 065,1 milj. eiro jeb 84,2%
 3. Izdienas pensijas - 100,2 milj. eiro jeb 2,1%
 4. Valsts sociālie pabalsti - 408,6 milj. eiro jeb 8,4%
 5. Sociālie pakalpojumi - 177,5 milj. eiro jeb 3,7%
 6. Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības - 5,8 milj. eiro jeb 0,1%
 7. Darba tirgus attīstība - 45,5 milj. eiro jeb 0,9%
 8. Invaliditātes noteikšanas sistēma - 4,2 milj. eiro jeb 0,1%
 9. Bērnu tiesību aizsardzība - 7,4 milj. eiro jeb 0,2%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 354,2 milj. eiro

 1. Tiesu sistēmas attīstība - 164,8 milj. eiro jeb 46,5%
 2. Kriminālsodu izpilde - 107,8 milj. eiro jeb 30,4%
 3. Komerctiesību politika - 14,5 milj. eiro jeb 4,1%
 4. Nekustamā īpašuma tiesību politika - 21,1 milj. eiro jeb 6,0%
 5. Konstitucionālo tiesību politika - 5,6 milj. eiro jeb 1,6%
 6. Nozaru vadība un politikas plānošana - 10,8 milj. eiro jeb 3,0%
 7. Satversmes aizsardzība - 27,6 milj. eiro jeb 7,8%
 8. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds - 2,0 milj. eiro jeb 0,6%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 18,3 milj. eiro

 1. Klimata politika - 12,0 milj. eiro jeb 65,8%
 2. Enerģētikas politika - 6,3 milj. eiro jeb 34,2%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 123,5 milj. eiro

 1. Nozares vadība un politikas plānošana  - 12,3 milj. eiro jeb 10,0%
 2. Vides politikas īstenošana - 21,0 milj. eiro jeb 17,0%
 3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un  vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā - 28,4 milj. eiro jeb 23,1%
 4. Reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalpojumu un IKT politikas īstenošana - 61,7 milj. eiro jeb 49,9%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 243,3 milj. eiro

 1. Nozares vadība un kultūras politikas plānošana - 4,4 milj. eiro jeb 1,8%
 2. Kultūras telpas attīstība - 63,2 milj. eiro jeb 26,0%
 3. Kultūras mantojuma saglabāšana un uzturēšana - 95,6 milj. eiro jeb 39,3%
 4. Sabiedrības integrācijas un mediju politikas pasākumu īstenošana - 8,1 milj. eiro jeb 3,3%
 5. Kultūrizglītība - 72,0 milj. eiro jeb 29,6%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 7,6 milj. eiro

 1. Revīziju veikšana - 7,6 milj. eiro jeb 100%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 0,2 milj. eiro

 1. Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana - 0,2 milj. eiro jeb 100%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 8,6 milj. eiro

 1. Tiesiskuma īstenošana, veidojot vienotu un stabilu tiesību piemērošanas praksi kasācijas instancē - 8,6 milj. eiro jeb 100%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 1 605,2 milj. eiro

 1. Veselības aprūpe - 1 320,1 milj. eiro jeb 82,2%
 2. Sabiedrības veselība - 6,4 milj. eiro jeb 0,4%
 3. Farmācija - 240,3 milj. eiro jeb 15,0%
 4. Nozaru vadība un politikas plānošana - 38,3 milj. eiro jeb 2,4%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 3,5 milj. eiro

 1. Tiesas spriešana - 3,5 milj. eiro jeb 100%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 46,4 milj. eiro

 1. Likumības ievērošanas uzraudzība Prokuratūras likumā noteiktās kompetences ietvaros un reaģēšana uz likuma pārkāpumu un ar to saistītās lietas izlemšana likumā noteiktajā kārtībā - 46,4 milj. eiro jeb 100%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 1,5 milj. eiro

 1. Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošana un vadīšana - 1,5 milj. eiro jeb 100%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 41,2 milj. eiro

 1. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība - 41,2 milj. eiro jeb 100%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 4,8 milj. eiro

 1. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība - 4,8 milj. eiro jeb 100%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 515,1 milj. eiro

 1. Izglītības funkciju īstenošana - 514,2 milj. eiro jeb 99,8%
 2. Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā nemateriālā un kultūras mantojuma meistardarba saglabāšana un veicināšana - 1,0 milj. eiro jeb 0,2%

Plānotie izdevumi 2023. gadā - 82,6 milj. eiro

 1. Pašvaldību budžetu stabilas finansiālās bāzes nodrošināšana - 82,6 milj. eiro jeb 100%
  Politikas mērķis: nodrošināt pašvaldībām līdzīgas iespējas ar likumu noteikto funkciju izpildei / Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums