Plānotie izdevumi 2022.gadā

 1. Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana 
  Sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli
 2. Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība 
  Sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika
  Efektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde
 2. Valsts pārvaldē nodarbināto profesionālās attīstības programmu izstrādāšana un īstenošana
  Īstenot valsts politiku valsts pārvāldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu

Plānotie izdevumi 2022.gadā

 • Korupcijas novēršana un apkarošana 
  Kompetences ietvaros veicināt valsts amatpersonu izpratni par godprātīgu rīcību un pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs, pieņemot lēmumus un izlietojot publisko finansējumu

Plānotie izdevumi 2022. gadā

Plānotie izdevumi 2022. gadā

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana
  1. Nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs

  2. Nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, infrastruktūras pieejamību sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vidū visās regulējamās nozarēs, sabiedrisko pakalpojumu tarifu/cenu atbilstību to ekonomiskajai vērtībai, kā arī sekmēt konkurenci, caurspīdību, pārskatāmību un informācijas pieejamību.

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Valsts aizsardzība
  Savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību
 2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā 
  Jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību

 3. Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā
  Aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana
  Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu

 2. Iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšana
  Nodrošināt savlaicīgu Latvijas iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijas

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Nozares vadība un politikas plānošana 
  Nodrošināt makroekonomisko stabilitāti, līdzsvarotu un ar resursiem sabalansētu izaugsmes turpmāku attīstību, piesaistot augsti kvalitatīvas investīcijas, vēršot strukturālo reformu uz produktivitātes pieaugumu un balstot konkurētspējas priekšrocības uz tehnoloģiskiem faktoriem, inovatīviem uzlabojumiem, digitalizāciju un efektīvas valsts pārvaldes principiem
 2. Uzņēmējdarbības konkurētspējas atbalsts
  Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt valsts konkurētspēju Latvijas eksportspējas veicināšanai un produktivitātes pietuvināšanai ES vidējam līmenim

 3. Enerģētikas politikas īstenošana
  Paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot piegāžu drošumu, ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī attīstot Eiropas enerģētikas infrastruktūras savienošanu un elektroenerģijas sadales infrastruktūru

 4. Būvniecības un mājokļu politikas īstenošana
  Nodrošināt būvniecības procesa kvalitāti, drošību un visu ieinteresēto pušu atbildību, mazināt administratīvo slogu būvniecībā, kā arī atbalstīt mājokļu pieejamību

 5. Iekšējā tirgus uzraudzība
  Paaugstināt iedzīvotāju apmierinātību, nodrošinot drošas, daudzveidīgas, labas kvalitātes preces un pakalpojumus godīgas konkurences apstākļos

 6. Oficiālās statistikas nodrošināšana
  Modernizēt oficiālās statistikas nodrošināšanu, ieviešot e-risinājumus, attīstīt metodoloģiju, paaugstināt atbilstību kvalitātes prasībām un mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Publisko izdevumu un valsts parāda vadība
  Ekonomiskajā ciklā sabalansēts vispārējās valdības budžets. Publiskā iepirkuma efektivitāte un stratēģiska izmantošana (videi draudzīgs, inovatīvs un sociāli atbildīgs) publisko resursu izmantošanas veicināšanā
 2. Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība
  Prognozējuma un starptautiski konkurētspējīga nodokļu un muitas sistēma

 3. Eiropas Savienības fondu vadība
  Ilgtspējīgas un uz attīstību vērstas investīcijas Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm. Kohēzijas politikas ES fondi, EEZ un Norvēģijas atbalsta programmas, Latvijas un Šveices sadarbības programmas

 4. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana
  Nodrošināts finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem

 5. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās
  Nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Sabiedriskā kārtība un drošība, noziedzības novēršana un apkarošana
  Aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei, nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai 

 2. Valsts robežas drošība
  Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ES noteiktajām prasībām

 3. Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana
  Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību

 4. Pilsonība, migrācija, personu apliecinoši dokumenti un iedzīvotāju uzskaite
  Īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošanu

 5. Vienotās sakaru un informācijas sistēmas nodrošināšana​
  Veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ES prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām

 6. Personāla fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe
  Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus​​​​​

 7. Efektīva resursu izmantošana funkciju izpildē, kā arī augsta pakalpojumu sniegšanas kvalitāte
  Darba vides pilnveidošana, uzlabojot materiāltehnisko nodrošinājumu un darba apstākļus

 8. Valsts drošības dienesta darbība
  Īstenot valsts politiku valsts drošības jomā

 9. Nozaru vadība un iekšlietu politikas plānošana
  Izstrādāt, organizēt un koordinēt iekšlietu politiku, kā arī saistošo likumu un citu ārējo normatīvo aktu īstenošanu sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības, noziedzības novēršanas un apkarošanas, civilās aizsardzības, ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas, pilsonības, iedzīvotāju uzskaites un dokumentēšanas, un migrācijas jomās

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Vispārējā izglītība
  1. paaugstināt vispārējās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs
  3. nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem ēdināšanu
  4. nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpei 
 2. Profesionālā izglītība
  Paaugstināt profesionālās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru
 3. Augstākā izglītība
  Nodrošināt cilvēkkapitālu tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību
 4. Valsts valodas politikas īstenošana
  Nodrošināt latviešu valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā, atbalstīt latgaliešu rakstu valodas attīstību un lībiešu valodas saglabāšanu
 5. Zinātne
  Nodrošināt zināšanu bāzi tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību
 6. Sports
  Palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm
 7. Jaunatnes politikas īstenošana 
  1. sniegt atbalstu jauniešu personīgajai attīstībai un stiprināt viņu līdzdalību visās dzīves jomās
  2. uzlabot jauniešu sociālu un emocionālu labklājību, radot apstākļus, kas ļaus jauniešiem apgūt patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nepieciešamās prasmes un īstenot savu potenciālu
  3. veicināt vienlīdzīgas iespējas un pieejas visiem jauniešiem, kā arī mazināt neiecietību
 8. ES fondu un citu ES politiku instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un pasākumu īstenošana 
  1. Nodrošināt ES fondu ieviešanu, lai sekmētu izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību
  2. Nodrošināt ES politikas instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un programmu īstenošanu, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu izglītības iestāžu, zinātnisko institūciju, nevalstisko organizāciju un indivīdu starptautisko sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā, jaunu zināšanu un izglītības inovāciju starptautisko pārnesi un ieviešanu Latvijā
 9. Nozaru vadīšana un politikas plānošana
  1. Nodrošināt tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā, kas nodrošina Latvijas iedzīvotāju - izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, kā arī patriotiski noskaņotu personību - ilgtspējīgu labklājības pieaugumu integrētā Latvijas sabiedrībā
  2. Nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā
  3. Nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma, pārtikas higiēnas un kvalitātes, dzīvnieku veselības, veterināro zāļu drošuma, dzīvnieku labturības un aizsardzības nodrošināšana
  Veicināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas un dzīvnieku barības apriti, drošu veterināro zāļu apriti un augstu dzīvnieku veselības un labturības līmeni
 2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
  Sekmēt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus
 3. Cilvēkresursu un pētījumu attīstības veicināšana
  Sekmēt iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, tā radot plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos
 4. Dabas resursu saglabāšana
  Nodrošināt dabas resursu gudru izmantošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu atbilstoši Zaļā kursa mērķiem
 5. Nozaru vadība un politikas plānošana
  Efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu

Plānotie izdevumi 2021. gadā 

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana
  Nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus
 2. Autoceļi
  Integrēta, ilgtspējīga transporta sistēma, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā, nodrošina gan vietējo sasniedzamību, nodrošinot pamattīkla un visaptverošā tīkla sasaisti. Mērķa prioritāte ir kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība, nodrošinot valsts galveno un reģionālo autoceļu rekonstrukciju vai modernizāciju drošas infrastruktūras attīstībai nākotnē
 3. Dzelzceļš
  Nodrošināt integrētu, ilgtspējīgu transporta sistēmu, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visas valsts teritorijā, nodrošinot gan vietēju sasniedzamību, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, gan arī starptautisko savietojamību, pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā (Rail Baltica)
 4. Aviācija
  Nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību
 5. Tranzītpārvadājumi
  Nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību
 6. Pasažieru pārvadājumi
  Nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu
 7. Sakari
  1. Nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu
  2. Nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana
  Sekmēt iedzīvotāju sociālo iekļaušanu, mazinot ienākumu nevienlīdzību un nabadzību, attīstot pieejamu un individuālajām vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un juridiskā atbalsta sistēmu, kā arī veicinot augstu nodarbinātības līmeni kvalitatīvā darba vidē
 2. Valsts sociālā apdrošināšana
  1. nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirmsdzemdību un pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību
  2. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā
 3. Izdienas pensijas
  Sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas
 4. Valsts sociālie pabalsti
  Sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām
 5. Sociālie pakalpojumi
  1. veicināt personu pāreju uz sabiedrībā balstītu vai ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu saņemšanu, vienlaikus uzlabojot ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās sniegto pakalpojumu kvalitāti atbilstoši personas individuālajām vajadzībām un pašaprūpes spējām;
  2. veidot sociālos pakalpojumus, lai tie atbilstu personas individuālām vajadzībām (uz cilvēku centrēta pieeja) un faktiskajām tirgus cenām;
  3. veicināt, ka sociālo pakalpojumu un sociālā darba jomā strādā profesionāli speciālisti pietiekamā skaitā
 6. Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības
  Nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi un veicināt nodarbināto darba mūža pagarināšanos
 7. Darba tirgus attīstība
  Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju iekļaušanos darba tirgū
 8. Invaliditātes noteikšanas sistēma
  Sekmēt integrētas un personu ar invaliditāti vajadzībām atbilstošas  atbalsta sistēmas attīstību
 9. Bērnu tiesību aizsardzība
  1. nodrošināt vienlīdzīgas iespējas bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem;
  2. sekmēt bērnu un jauniešu drošību, attīstību, psiholoģisko un emocionālo labklājību

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Tiesu sistēmas attīstība
  Efektīva un uzticama tiesu sistēma
 2. Kriminālsodu izpilde
  Mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda un sabiedrībā izciešamā soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t.sk. darba tirgū
 3. Komerctiesību politika
  Komercdarbībai labvēlīga ˗ stabila un efektīva tiesiskā vide 
 4. Nekustamā īpašuma tiesību politika
  Nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesību un interešu droša, efektīva un uzticama aizsardzība
 5. Konstitucionālo tiesību politika 
  Nodrošināt valsts varas institūciju stabilitāti un tiesiskuma un cilvēka pamattiesību ievērošanu
 6. Nozaru vadība un politikas plānošana
  1. nodrošināt kvalitatīvu politikas izstrādi un īstenošanu tieslietu jomā

  2. mazināt normatīvismu un uzlabot normatīvo aktu projektu kvalitāti un pieejamību

 7. Satversmes aizsardzība
  Izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība
 8. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds
  Īstenot nepieciešamos pasākumus finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem 

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana
  Nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību; reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai; Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu; paaugstināt resora darbības efektivitāti, t.sk. mazinot administratīvo slogu; nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu 
 2. Vides politikas īstenošana
  Oglekļa mazietilpīga, resursu efektīva un klimatnoturīga attīstība, lai Latvija sasniegtu klimata, enerģētikas, gaisa piesārņojuma samazināšanas, ūdeņu stāvokļa uzlabošanās un atkritumu apsaimniekošanas nacionālos mērķus un nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu un īstenotu drošas un kvalitatīvas, tai skaitā bioloģiskas pārtikas apriti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību
 3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā
  Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību
 4. Reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalpojumu un IKT politikas īstenošana 
  Reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai, digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, racionāli pārvaldīta organizatoriskā un tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai, inovācijām un lietotājorientētai pieejai publisko pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā vidē, Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana
  Ilgtspējīga kultūras politikas nodrošināšana
 2. Kultūras telpas attīstība
  Nodrošināt plaša augstvērtīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai
 3. Kultūras saglabāšana un uzturēšana
  Kultūras mantojuma ilgtspējīga saglabāšana un radoša izmantošana, sabiedrības līdzdalības iespējas kultūras procesos
 4. Sabiedrības integrācijas un mediju politikas pasākumu īstenošana
  Nacionālas, solidāras, atvērtas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība
 5. Kultūrizglītība
  Talantu ataudze un kultūras darbinieku profesionālā izaugsme

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. PKC darbības nodrošināšana
  1. Sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju
  2. Veicināt publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu, nodrošinot koordinācijas institūcijas darbību

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Veselības aprūpe
  Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā
 2. Sabiedrības veselība
  Veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā
 3. Farmācija
  Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem
 4. Nozaru vadība un politikas plānošana
  Uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam 

Plānotie izdevumi 2022. gadā

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 • Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība
  Attīstīt vienota sabiedriskā medija modeli un darbību digitālajā vidē atbilstoši sabiedriskā pasūtījuma plānam. Nostiprināt kvalitātes vadību sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Attīstīt no politiskas, ekonomiskas, atsevišķu interešu grupu un citādas iejaukšanās brīvus sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus. Nodrošināt viedokļu daudzveidību un objektivitāti, pienācīgu precizitāti un neitralitāti sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās. Veicināt sabiedrības izpratni par Latviju kā tiesisku un nacionālu valsti, stiprināt latvisko identitāti, latviešu valodas, tai skaitā latgaliešu rakstu valodas un latviešu zīmju valodas, lietojumu, veicināt sabiedrības saliedētību uz valsts valodas pamata, popularizēt nacionālo kultūru, mākslu un tradīcijas, sekmēt to uzturēšanu un izkopšanu, atbalstīt demokrātisku patriotismu, padziļināt izpratni par tiesiskumu, nacionālajām vērtībām, Latvijas valsts un tās reģionu, latviešu un lībiešu tautu un Latvijas mazākumtautību vēsturi un ikdienu

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 • Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība
  Nodrošināt vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgu informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, radot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un tādējādi sekmējot viņa kā demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā.

Plānotie izdevumi 2022. gadā

 1. Izglītības funkciju īstenošana
  Nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā
 2. Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā nemateriālā un kultūras mantojuma meistardarba saglabāšana un veicināšana
  Nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi
 3. Pašvaldību infrastruktūras un attīstību veicinošu pasākumu īstenošana
  Nodrošināt infrastruktūras un attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu, piešķirot pašvaldībām valsts budžeta mērķdotācijas

Plānotie izdevumi 2022. gadā