Plānotie izdevumi 2021. gadā - 5,5 miljoni eiro

Plānotie izdevumi 2021.gadā - 24,4 miljoni eiro

 1. Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana (24,2 milj. eiro jeb 99%)
  Sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana saskaņā ar Saeimas Kārtības rulli
 2. Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība (0,2 milj. eiro jeb 1%)
  Sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 8,5 miljoni eiro

 1. Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes un cilvēkresursu politika (7 milj. eiro jeb 82%)
  Efektīva, pieejama, inovatīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta valsts pārvalde
 2. Valsts pārvaldē nodarbināto profesionālās attīstības programmu izstrādāšana un īstenošana (1,5 milj. eiro jeb 18%)
  Īstenot valsts politiku valsts pārvāldes darbinieku izglītības un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas jomā, lai sagatavotu augsti kvalificētu un profesionālu valsts pārvaldes personālu

Plānotie izdevumi 2021.gadā - 12,5 miljoni eiro

 • Korupcijas novēršana un apkarošana (12,5 milj. eiro jeb 100%)
  Kompetences ietvaros veicināt valsts amatpersonu izpratni par godprātīgu rīcību un pienākumu rīkoties sabiedrības interesēs, pieņemot lēmumus un izlietojot publisko finansējumu

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 1,8 miljoni eiro

 • Privātpersonu cilvēktiesību aizsardzība (1,8 milj. eiro jeb 100%)
  Aizsargātas cilvēktiesības, mazināta diskriminācija, sekmēta valsts varas tiesiska, lietderīga un labas pārvaldības principam atbilstoša īstenošana 

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 13 miljoni eiro

 • Sabiedrības integrācijas atbalstīšana un veicināšana (13 milj. eiro jeb 100%)
  Atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 5,6 miljoni eiro

 1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana (5,6 milj. eiro jeb 100%)
  1. Nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, kā arī veicināt attīstību un ekonomiski pamatotu konkurenci regulējamās nozarēs

  2. Nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, infrastruktūras pieejamību sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vidū visās regulējamās nozarēs, sabiedrisko pakalpojumu tarifu/cenu atbilstību to ekonomiskajai vērtībai, kā arī sekmēt konkurenci, caurspīdību, pārskatāmību un informācijas pieejamību.

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 707,8 miljoni eiro

 1. Valsts aizsardzība (693,5 milj. eiro jeb 97,9%)
  Savlaicīgi prognozēt un novērst valsts militāro apdraudējumu, garantēt valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību
 2. Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā (7 milj. eiro jeb 1%)
  Jauniešu pilsoniskās apziņas un izpratnes veidošana par valsts aizsardzību

 3. Valsts politikas īstenošana ģeodēzijas kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā (7,3 milj. eiro jeb 1,1%)
  Aktuālas un kvalitatīvas ģeotelpiskās informācijas sagatavošana un tās pieejamības nodrošināšana valstī ilgtspējīgas attīstības kontekstā, tostarp veicot valsts kartēšanu militārām vajadzībām

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 71,7 miljoni eiro

 1. Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana (62 milj. eiro jeb 86,5%)
  Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu

 2. Iemaksu starptautiskajās organizācijās nodrošināšana (9,8 milj. eiro jeb 13,5%)
  Nodrošināt savlaicīgu Latvijas iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās, lai pildītu starptautiskās saistības, garantētu Latvijai iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanās dažādās starptautiskās organizācijas

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 134,6 miljoni eiro

 1. Nozares vadība un politikas plānošana (9,9 milj. eiro jeb 7,3%)
  Veicināt līdzsvarotas un konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko politiku, organizējot un koordinējot tās īstenošanu, nodrošinot Latvijas valsts interešu pārstāvību, kā arī attīstot un pilnveidojot dialogu ar uzņēmējiem un sabiedrību kopumā pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām
 2. Uzņēmējdarbības konkurētspējas atbalsts (32 milj. eiro jeb 23,8%)
  Uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt valsts konkurētspēju Latvijas eksportspējas veicināšanai un produktivitātes pietuvināšanai ES vidējam līmenim

 3. Enerģētikas politikas īstenošana (61,9 milj. eiro jeb 46%)
  Paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot piegāžu drošumu, ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī attīstot Eiropas enerģētikas infrastruktūras savienošanu un elektroenerģijas sadales infrastruktūru

 4. Būvniecības un mājokļu politikas īstenošana (13,9 milj. eiro jeb 10,3%)
  Nodrošināt būvniecības procesa kvalitāti, drošību un visu ieinteresēto pušu atbildību, mazināt administratīvo slogu būvniecībā, kā arī atbalstīt mājokļu pieejamību

 5. Iekšējā tirgus uzraudzība (6,2 milj. eiro jeb 4,6%)
  Paaugstināt iedzīvotāju apmierinātību, nodrošinot drošas, daudzveidīgas, labas kvalitātes preces un pakalpojumus godīgas konkurences apstākļos

 6. Oficiālās statistikas nodrošināšana (10,5 milj. eiro jeb 8%)
  Modernizēt oficiālās statistikas nodrošināšanu, ieviešot e-risinājumus, attīstīt metodoloģiju, paaugstināt atbilstību kvalitātes prasībām un mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 1169,3 miljoni eiro

 1. Publisko izdevumu un valsts parāda vadība (249,1 milj. eiro jeb 21,4%)
  Ekonomiskajā ciklā sabalansēts vispārējās valdības budžets. Publiskā iepirkuma efektivitāte un stratēģiska izmantošana (videi draudzīgs, inovatīvs un sociāli atbildīgs) publisko resursu izmantošanas veicināšanā
 2. Valsts ieņēmumu un muitas politikas vadība (134,1 milj. eiro jeb 11,5%)
  Prognozējuma un starptautiski konkurētspējīga nodokļu un muitas sistēma

 3. Eiropas Savienības fondu vadība (396,1 milj. eiro jeb 33,9%)
  Ilgtspējīgas un uz attīstību vērstas investīcijas Latvijas tautsaimniecībā atbilstoši valsts attīstības prioritātēm. Kohēzijas politikas ES fondi, EEZ un Norvēģijas atbalsta programmas, Latvijas un Šveices sadarbības programmas

 4. Valsts nekustamo īpašumu būvniecības finansēšana (33,9 milj. eiro jeb 2,9%)
  Nodrošināts finansējums VAS “Valsts nekustamie īpašumi” projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabinetā pieņemtajiem lēmumiem

 5. Maksājumu nodrošināšana starptautiskajās organizācijās (356 milj. eiro jeb 30,3%)
  Nodrošināti maksājumi atbilstoši Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 429,5 miljoni eiro

 1. Sabiedriskā kārtība un drošība, noziedzības novēršana un apkarošana (169,7 milj. eiro jeb 39,5%)
  Aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, nodrošināt tiesiskumu un objektivitāti tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziegumu atklāšanā, izmeklēšanā un novēršanā, veicinot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei, nodrošināt pasākumu veikšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai un mazināt iespēju izmantot Latvijas Republikas finanšu sistēmu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai 

 2. Valsts robežas drošība (67,5 milj. eiro jeb 15,7%)
  Nodrošināt Latvijas Republikas valsts robežas uzraudzību, robežpārbaužu veikšanu, nelegālās imigrācijas novēršanu, darbību ar patvēruma meklētājiem veikšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ES noteiktajām prasībām

 3. Civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana (60,3 milj. eiro jeb 14%)
  Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību

 4. Pilsonība, migrācija, personu apliecinoši dokumenti un iedzīvotāju uzskaite (24,3 milj. eiro jeb 5,7%)
  Īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošanu

 5. Vienotās sakaru un informācijas sistēmas nodrošināšana​ (30,6 milj. eiro jeb 7,1%)
  Veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar ES prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām

 6. Personāla fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe (5,7 milj. eiro jeb 1,3%)
  Veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus​​​​​

 7. Nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanā, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā (38,4 milj. eiro jeb 8,9%)
  Uzlabot nodrošinājumu (apgādi) IeM sistēmas iestāžu darbības efektivitātes paaugstināšanai, sniegt profesionālu atbalstu atbildīgajām institūcijām un procesa virzītājiem lēmumu izpildē par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem

 8. Valsts drošības dienesta darbība (19,1 milj. eiro jeb 4,5%)
  Īstenot valsts politiku valsts drošības jomā

 9. Nozaru vadība un iekšlietu politikas plānošana (14 milj. eiro jeb 3,3%)
  Plānot un izstrādāt iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, koordinēt un kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 373,6 miljoni eiro

 1. Vispārējā izglītība (30,5 milj. eiro jeb 8,2%)
  1. paaugstināt vispārējās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi
  2. nodrošināt valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām akreditētās privātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs
  3. nodrošināt vispārējās izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem ēdināšanu
  4. nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpei 
 2. Profesionālā izglītība (80,5 milj. eiro jeb 21,5%)
  Paaugstināt profesionālās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru
 3. Augstākā izglītība (75,8 milj. eiro jeb 20,3%)
  Nodrošināt cilvēkkapitālu tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību
 4. Valsts valodas politikas īstenošana (2 milj. eiro jeb 0,5%)
  Nodrošināt latviešu valodas ilgtspēju, tās lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmējot valodas izpēti un valodas resursu attīstību un digitalizāciju, stiprinot sabiedrības līdzdalību un individuālo atbildību valsts valodas politikas īstenošanā, atbalstīt latgaliešu rakstu valodas attīstību un lībiešu valodas saglabāšanu
 5. Zinātne (64,7 milj. eiro jeb 17,3%)
  Nodrošināt zināšanu bāzi tautsaimniecības transformācijai uz augstāku pievienoto vērtību
 6. Sports (33,8 milj. eiro jeb 9%)
  Palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm
 7. Jaunatnes politikas īstenošana (2,4 milj. eiro jeb 0,6%)
  1. sniegt atbalstu jauniešu personīgajai attīstībai un stiprināt viņu līdzdalību visās dzīves jomās
  2. uzlabot jauniešu sociālu un emocionālu labklājību, radot apstākļus, kas ļaus jauniešiem apgūt patstāvīgai dzīvei un darba tirgum nepieciešamās prasmes un īstenot savu potenciālu
  3. veicināt vienlīdzīgas iespējas un pieejas visiem jauniešiem, kā arī mazināt neiecietību
 8. ES fondu un citu ES politiku instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un pasākumu īstenošana (66,3 milj. eiro jeb 17,7%)
  1. Nodrošināt ES fondu ieviešanu, lai sekmētu izglītības, zinātnes un pētniecības attīstību
  2. Nodrošināt ES politikas instrumentu un ārvalstu finansējuma projektu un programmu īstenošanu, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicinātu izglītības iestāžu, zinātnisko institūciju, nevalstisko organizāciju un indivīdu starptautisko sadarbību izglītības, zinātnes un jaunatnes jomā, jaunu zināšanu un izglītības inovāciju starptautisko pārnesi un ieviešanu Latvijā
 9. Nozaru vadīšana un politikas plānošana (17,4 milj. eiro jeb 4,9%)
  1. Nodrošināt tādas politikas veidošanu un īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas jomā, kas nodrošina Latvijas iedzīvotāju - izglītotu, veselīgu, fiziski un garīgi attīstītu, kā arī patriotiski noskaņotu personību - ilgtspējīgu labklājības pieaugumu integrētā Latvijas sabiedrībā
  2. Nodrošināt kvalitatīvu un tiesisku izglītību, veicot izglītības kvalitātes monitoringu un sniedzot atbalstu izglītības procesa īstenošanā
  3. Nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 336,2 miljoni eiro

 1. Pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgums, pārtikas higiēna un kvalitāte, dzīvnieku veselība, labturība un aizsardzība (20,1 milj. eiro jeb 6%)
  Nodrošināt nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas apriti un augstu dzīvnieku veselības līmeni
 2. Nozaru uzņēmējdarbības attīstības veicināšana (267,6 milj. eiro jeb 79,6%)
  Veicināt ilgtermiņā konkurētspējīgas (ekonomiski efektīvas un uz tirgu orientētas) uzņēmējdarbības attīstību, ievērojot reģionāli līdzsvarotas attīstības principus
 3. Cilvēkresursu attīstības veicināšana laukiem (11,7 milj. eiro jeb 3,5%)
  Veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos
 4. Dabas resursu ilgtspējības saglabāšana (29 milj. eiro jeb 8,6%)
  Nodrošināt dabas resursu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanas ilgtspējību
 5. Nozaru vadība un politikas plānošana (7,6 milj. eiro jeb 2,3%)
  Efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 444,6 miljoni eiro

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana (6,6 milj. eiro jeb 1,5%)
  Nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus
 2. Autoceļi (215 milj. eiro jeb 48,4%)
  Integrēta, ilgtspējīga transporta sistēma, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visā valsts teritorijā, nodrošina gan vietējo sasniedzamību, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, gan arī starptautisko savienojamību, pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā (Rail Baltica) un nodrošinot pamattīkla un visaptverošā tīkla sasaisti. Mērķa prioritāte ir kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība, nodrošinot valsts galveno un reģionālo autoceļu rekonstrukciju vai modernizāciju drošas infrastruktūras attīstībai nākotnē
 3. Dzelzceļš (108,7 milj. eiro jeb 24,5%)
  Nodrošināt integrētu, ilgtspējīgu transporta sistēmu, kas sniedz kvalitatīvas cilvēku un kravu mobilitātes iespējas visas valsts teritorijā, nodrošinot gan vietēju sasniedzamību, izmantojot dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, gan arī starptautisko savietojamību, pilnībā iekļaujoties ES pamattīklā (Rail Baltica)
 4. Aviācija (0,1 milj. eiro jeb 0,02%)
  Nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību
 5. Tranzītpārvadājumi (0,4 milj. eiro jeb 0,08%)
  Nodrošināt Latvijas starptautisko sasniedzamību
 6. Pasažieru pārvadājumi (101 milj. eiro jeb 22,8%)
  Nodrošināt attīstības centru ērtu un drošu sasniedzamību, t.sk. panākot sabiedriskā transporta pieejamības paaugstināšanu, izveidojot efektīvu un sabalansētu sabiedriskā transporta sistēmu
 7. Sakari (12,2 milj. eiro jeb 2,7%)
  1. Nodrošināt kvalitatīvu elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā, sekmējot investīcijām labvēlīgas regulējamās vides veidošanu un inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu
  2. Nodrošināt kvalitatīvu un ērtu pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas Republikas teritorijā

Plānotie izdevumi 2021. gadā valsts pamatbudžetā 788,5 miljoni eiro

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana (15 milj. eiro jeb 1,9%)
  Izstrādāt un īstenot valsts politiku stabilai un ilgtspējīgai sistēmai, lai nodrošinātu iespēju aizsargāt katras personas sociāli ekonomiskās tiesības, nodrošināt nozares centralizēto funkciju izpildi
 2. Valsts sociālā apdrošināšana (3 155,6 milj. eiro )
  1. nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirmsdzemdību un pēcdzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību
  2. nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā
 3. Izdienas pensijas (69,7 milj. eiro jeb 8,8%)
  Sniegt finansiālu atbalstu personām, kuru darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu, kas var rasties jau pirms vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanas
 4. Valsts sociālie pabalsti (313,7 milj. eiro jeb 39,8%)
  Sniegt materiālu atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām
 5. Sociālie pakalpojumi (104,3 milj. eiro jeb 13,2%)
  1. nodrošināt indivīda vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa pašaprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas;
  2. nodrošināt indivīda, kuram ir ierobežotas pašaprūpes iespējas un/vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi;
  3. nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem pakalpojumus institūcijās
 6. Darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības (5,2 milj. eiro jeb 0,7%)
  Kvalitatīvu darba vietu veidošana un sekojoši droša un veselībai nekaitīga darba vide, kas veicinātu nodarbināto darba mūža pagarināšanos, valsts un uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos un visas sabiedrības labklājības līmeņa paaugstināšanos
 7. Darba tirgus attīstība (38,4 milj. eiro jeb 4,9%)
  Sekmēt iekļaujoša darba tirgus veidošanos, pilnvērtīgi izmantojot Latvijas iedzīvotāju cilvēkresursu potenciālu, tajā skaitā mazinot bezdarba sociālās sekas, atbalstot bez darba palikušo cilvēku atgriešanos darba tirgū un sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu pārstāvju pēc iespējas ilgu noturēšanos darba tirgū, kā arī uzlabojot darba vietu kvalitāti
 8. Invaliditātes noteikšanas sistēma (3,4 milj. eiro jeb 0,4%)
  Atbilstoši ANO Konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām noteiktajam mērķim veicināt, aizsargāt un nodrošināt to, lai personas ar invaliditāti varētu pilnībā un vienlīdzīgi ar citiem izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, veicināt personas cieņas ievērošanu, kā arī veikt pasākumus invaliditātes izraisīto seku mazināšanai
 9. Bērnu tiesību aizsardzība (4,3 milj. eiro jeb 0,5%)
  Veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, palielinot materiālo atbalstu, uzlabojot preču, pakalpojumu un vides pieejamību ģimenēm, dažādojot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas, mazinot ģimeni destabilizējošos faktorus, aizsargājot bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu tiesības augt ģimenē

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 301,9 miljoni eiro

 1. Tiesu sistēmas attīstība (147,5 milj. eiro jeb 48,8%)
  Efektīva un uzticama tiesu sistēma
 2. Kriminālsodu izpilde (74,8 milj. eiro jeb 24,7%)
  Mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda un sabiedrībā izciešamā soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t.sk. darba tirgū
 3. Komerctiesību politika (11 milj. eiro jeb 3,6%)
  Komercdarbībai labvēlīga ˗ stabila un efektīva tiesiskā vide 
 4. Nekustamā īpašuma tiesību politika (14,9 milj. eiro jeb 4,9%)
  Nekustamo īpašumu īpašnieku, valdītāju un lietotāju tiesību un interešu droša, efektīva un uzticama aizsardzība
 5. Konstitucionālo tiesību politika (4,5 milj. eiro jeb 1,5%)
  Nodrošināt valsts varas institūciju stabilitāti un tiesiskuma un cilvēka pamattiesību ievērošanu
 6. Nozaru vadība un politikas plānošana (9 milj. eiro jeb 3%)
  1. nodrošināt kvalitatīvu politikas izstrādi un īstenošanu tieslietu jomā

  2. mazināt normatīvismu un uzlabot normatīvo aktu projektu kvalitāti un pieejamību

 7. Satversmes aizsardzība (38,2 milj. eiro jeb 12,6%)
  Izlūkošana, pretizlūkošana un valsts noslēpuma aizsardzība
 8. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds (2 milj. eiro jeb 0,9%)
  Īstenot nepieciešamos pasākumus finanšu un ekonomisko noziegumu apkarošanai un atbalsta sniegšanai noziedzīgos nodarījumos cietušajiem 

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 111 miljoni eiro

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana (10 milj. eiro jeb 9%)
  Nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību; reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai; Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu; paaugstināt resora darbības efektivitāti, t.sk. mazinot administratīvo slogu; nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu 
 2. Vides politikas īstenošana (21,6 milj. eiro jeb 19,5%)
  Oglekļa mazietilpīga, resursu efektīva un klimatnoturīga attīstība, lai Latvija sasniegtu klimata, enerģētikas, gaisa piesārņojuma samazināšanas, ūdeņu stāvokļa uzlabošanās un atkritumu apsaimniekošanas nacionālos mērķus un nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu un īstenotu drošas un kvalitatīvas, tai skaitā bioloģiskas pārtikas apriti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību
 3. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana, Latvijas bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un vides izpratnes un atbildības motivācijas veidošana sabiedrībā (21,1 milj. eiro jeb 19%)
  Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, kas balstīta zinātniskajos pētījumos, līdzsvarojot ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās intereses, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību
 4. Reģionu attīstības, teritoriālās sadarbības, publisko pakalpojumu un IKT politikas īstenošana (58,2 milj. eiro jeb 50,4%)
  Reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai, digitalizējot transformēta publiskā pārvalde, racionāli pārvaldīta organizatoriskā un tehnoloģiskā ekosistēma, kas ir iekšēji integrēta un ārēji atvērta kopīgas vērtības radīšanai, inovācijām un lietotājorientētai pieejai publisko pakalpojumu sniegšanā fiziskajā un digitālajā vidē, Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 192 miljoni eiro

 1. Nozaru vadība un politikas plānošana (3,5 milj. eiro jeb 1,8%)
  Ilgtspējīga kultūras politikas nodrošināšana
 2. Kultūras telpas attīstība (68,2 milj. eiro jeb 35,5%)
  Nodrošināt profesionālās mākslas produktu un pakalpojumu kvalitāti un pieejamību sabiedrībai, dažādām tās mērķgrupām, kā arī sekmēt profesionālās mākslas izcilību
 3. Kultūras saglabāšana un uzturēšana (55,1 milj. eiro jeb 28,7%)
  Nodrošināt kultūras saglabāšanu un uzturēšanu
 4. Sabiedrības integrācijas un mediju politikas pasākumu īstenošana (4,2 milj. eiro jeb 2,2%)
  Stiprināt nacionālo identitāti, veicināt sabiedrības saliedētību, attīstīt pilsonisko sabiedrību un īstenot mediju politiku
 5. Kultūrizglītība (61 milj. eiro jeb 31,8%)
  Nodrošināt uz panākumiem vērstu profesionālo kultūrizglītību

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 7 miljoni eiro

 • Revīziju veikšana (7 milj. eiro jeb 100%)
  Valsts kontrole ir sabiedrības atzīts tās interešu pārstāvis un, stiprinot labu publiskā sektora pārvaldību, veicina sabiedrības labklājību un iedzīvotāju uzticību valsts pārvaldei

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 2 miljoni euro

 1. PKC darbības nodrošināšana (2 milj. eiro jeb 100%)
  1. Sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Nacionālā attīstības plāna izstrādi, īstenošanas uzraudzību un koordināciju, kā arī citu nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu īstenošanas uzraudzību un koordināciju
  2. Veicināt publiskai personai piederošu kapitāla daļu un publiskas personas kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, publiskas personas kapitālsabiedrību racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu, nodrošinot koordinācijas institūcijas darbību

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 6,7 miljoni eiro

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 1405,8 miljoni eiro

 1. Veselības aprūpe (1 189 milj. eiro jeb 84,6%)
  Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā
 2. Sabiedrības veselība (5,7 milj. eiro jeb 0,4%)
  Veicināt veselīgu dzīvesveidu, mazināt hronisko slimību un ārējo nāves cēloņu riska faktoru izplatību sabiedrībā
 3. Farmācija (193,3 milj. eiro jeb 13,8%)
  Uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu zāļu un medicīnisko ierīču pieejamību iedzīvotājiem
 4. Nozaru vadība un politikas plānošana (17,8 milj. eiro jeb 1,2%)
  Uzlabot plānošanu un koordinēšanu veselības aprūpes sistēmā, tādā veidā sekmējot iedzīvotāju veselības saglabāšanu un uzlabošanu, kas ir pamats ilgam un produktīvam darba mūžam 

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 3,6 miljoni eiro

 • Tiesas spriešana (3,6 milj. eiro jeb 100%)
  Nodrošināt Satversmes tiesas darbību

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 0,8 miljoni eiro

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 39,9 miljoni eiro

 • Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība (39,9 milj. eiro jeb 100%)
  Nodrošināt vārda un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgu informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, radot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un tādējādi sekmējot viņa kā demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā.

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 405 miljoni eiro

 1. Izglītības funkciju īstenošana (404,1 milj. eiro jeb 99,7%)
  Nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā
 2. Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā nemateriālā un kultūras mantojuma meistardarba saglabāšana un veicināšana (0,9 milj. eiro jeb 0,3%)
  Nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra) apguvi

Plānotie izdevumi 2021. gadā - 199,3 miljoni eiro